Prentisiaethau ym maes Arwain Timau a Rheoli

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r prentisiaethau Arwain Tîm (Lefel 2) a Rheoli (Lefel 3) wedi'u cynllunio i ddarparu cymhwyster hyblyg a throsglwyddadwy sy'n diwallu anghenion cyflogwyr o bob maint ym mhob sector yn awr ac yn y dyfodol. Datblygwyd y Brentisiaeth Sylfaenol mewn Arwain Tîm i gynorthwyo unigolion sy'n gweithio fel arweinwyr tîm, arweinwyr adrannol, rheolwyr llawr, rheolwyr desgiau cymorth, goruchwylwyr timau, neu'n gweithio fel arweinwyr tîm mewn amrywiaeth o swyddi eraill. Datblygwyd y Brentisiaeth mewn Rheoli i gynorthwyo unigolion sy'n gweithio fel rheolwyr llinell rheng flaen, rheolwyr adrannol, rheolwyr cynorthwyol, rheolwyr dan hyfforddiant, uwch-oruchwylwyr, neu'n gweithio fel rheolwyr mewn amrywiaeth o swyddi eraill. Bydd y tasgau a wneir yn amrywio'n ôl lefel a sector. Fodd bynnag, gall tasgau gynnwys cynllunio, dyrannu a monitro gwaith y tîm, rhoi adborth, briffio timau, cefnogi aelodau o'r tîm, rheoli gwrthdaro, datrys problemau, caffael, rheoli prosiectau, cytuno ar gyllidebau a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle.

Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gallwch fynd ymlaen o Lefel 2 i Lefel 3 ac yna i Lefel 4 (yn ddibynnol ar y swydd).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.