Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Bangor, Rhos-on-Sea
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Llawn Amser
 • Maes Rhaglenni
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd

  1 flwyddyn

 • Math o gwrs
  Llawn Amser
 • Dwyieithog
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddysgu am y diwydiannau chwaraeon a hamdden gan ddatblygu'ch ffitrwydd a'ch sgiliau chwaraeon ar yr un pryd?

Ar y cwrs hwn cewch wybodaeth am y diwydiant yn ogystal â chyflwyniad i bynciau'n ymwneud â gwyddor chwaraeon, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglenni ymarfer corff. Mae hefyd yn cynnwys digon o weithgareddau ymarferol a hyfforddi.

Byddwch yn astudio pynciau megis: Profi Ffitrwydd a Hyfforddiant Ffitrwydd, Cymorth Cyntaf, Maetheg ac Anatomi a Ffisioleg.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Arholiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3
 • Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) Lefel 3
 • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3
 • Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) Lefel 3
 • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3

Os byddwch am fynd yn syth i waith, bydd gennych nifer o ddewisiadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallech fynd i'r diwydiant hamdden, y diwydiant iechyd a ffitrwydd, y lluoedd arfog neu'r gwasanaethau argyfwng. Gallech hefyd geisio dilyn gyrfa fel athletwr proffesiynol neu rannol broffesiynol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos