Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau mewn Plymwaith a Gwresogi

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 blynedd

Gwnewch gais
×

Prentisiaethau mewn Plymwaith a Gwresogi

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y llwybrau fframwaith ydy rhoi cyfle i ymgeiswyr newydd ac unigolion sydd eisiau datblygu eu gyrfa ddatblygu'r cymwyseddau sydd eu hangen i ymdrin â thasgau a chyfrifoldebau ym maes gosod, cynnal a chadw, comisiynu a gwasanaethu systemau plymwaith a gwresogi mewn cartrefi. Mae hefyd yn cynnwys:

 • Technolegau Amgylcheddol
 • Gofynion technegol a newidiadau
 • Rheoliadau a gofynion statudol ac anstatudol

Gall busnes eich cyflogwr gynnwys gwaith gosod, gwasanaethu, cynnal a chadw a thrwsio amrywiaeth o systemau ac offer plymwaith, yn cynnwys:

 • Cawodydd; Baddonau; Sinciau; WC
 • Pibellau draenio, pibellau copr a phlastig a gwteri
 • Systemau gwresogi nwy; Thermol yr haul; Pympiau Gwres; Olew a Tansawdd Solet.

Gallai'r rhain gael eu gosod ar eiddo domestig, diwydiannol a masnachol.

Gofynion mynediad

 • Lleiafswm o 3 TGAU gradd A* i C mewn Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg a chymhwyster seiliedig ar Wyddoniaeth neu Dechnoleg
 • I fodloni'r meini prawf mynediad ar gyfer y Brentisiaeth, dylai fod gennych gymhwyster ôl-16 Lefel 1 neu Lefel 2 mewn Adeiladu neu'ch bod wedi cael o leiaf flwyddyn o brofiad mewn sgiliau bywyd ar ôl gadael addysg orfodol.

 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwyr sy’n gallu bodloni meini prawf y cymhwyster prentisiaeth.

 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol gyda'r prentis a'r cyflogwr

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol, ac amser i astudio Sgiliau Hanfodol Cymru.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori
 • Asesiadau seiliedig ar waith colegau a chyflogwyr

Dilyniant

Hyfforddiant pellach mewn llwybrau tanwydd fel nwy, ynni adnewyddadwy ac arbenigeddau meysydd masnach eraill

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'