Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Llwybr i Sgiliau Adeiladu

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dolgellau
Llangefni
Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ymarferol yn un o'r crefftau adeiladu?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi agoriad i chi i yrfa yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Mae'n ddelfrydol i unrhyw un sydd am feithrin sgiliau adeiladu cyffredinol drwy gael profiad ymarferol.

Ar y rhaglen cewch gyfle i brofi amrywiaeth o alwedigaethau. Byddwch yn dysgu sgiliau crefft sylfaenol, ac yn cael eich paratoi ar gyfer cyflogaeth ac astudiaethau pellach. Ar ddiwedd y rhaglen, gallwch wneud penderfyniad gwybodus ynghylch pa faes technegol yr hoffech weithio ynddo.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gwblhau blwyddyn 11 gyda phresenoldeb da
 • neu gwblhau rhaglen Cyn-alwedigaethol neu Hyfforddeiaeth yn llwyddiannus.
 • Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Cymhwyster Cyn Sylfaen ym maes Adeiladu fydd yn cynnwys crefftau amrywiol fel plastro, gwaith brics, plymwaith, paentio, gwaith saer, yn dibynnu ar y campws a ddewiswch
 • Sgiliau Hanfodol Cymru; Sgiliau Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu NEU TGAU (i ddysgwyr a gafodd radd D mewn un ai Saesneg, Mathemateg neu Gymraeg)
 • Sesiynau tiwtora i grŵp ac unigolion

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwersi ymarferol a gwersi theori
 • Amgylcheddau gwaith realistig
 • Gweithdai arbenigol ar gyfer y gwahanol grefftau
 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Tasgau llyfr gwaith

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Arsylwadau ar eich gwaith ymarferol
 • Aseiniadau sy'n gofyn am wybodaeth a'r gallu i wneud tasgau ymarferol
 • Portffolio o waith dosbarth

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi mynediad i chi i'r cwrs Cymhwyster Sylfaen ym maes Adeiladu sy'n rhoi pwyslais ar o leiaf ddwy grefft ( i gael rhagor o wybodaeth, darllenwch am y Cymhwyster Sylfaen )

Dilyniant i Brentisiaeth; os bydd dysgwyr yn llwyddo i gael prentisiaeth mewn disgyblaeth adeiladu yn dilyn y cwrs Cyn Sylfaen, bydd dal yn ofynnol iddynt gwblhau'r Cymhwyster Sylfaen ym maes Adeiladu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'