ILM Lefel 3 Tystysgrif mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  13 sesiynau

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli'n ddelfrydol i unigolion sy'n ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli ond nad ydynt wedi cael hyfforddiant ffurfiol, ac sydd o ddifrif ynghylch datblygu eu medrau.

Mae'n arbennig o addas i arweinwyr tîm sydd am gael dyrchafiad i'r lefel reoli nesaf, ac i reolwyr y mae gofyn iddynt arwain pobl drwy newid sefydliadol, toriadau cyllidebol neu sefyllfaoedd anodd eraill

** Dylid nodi fod gliniadur/cyfrifiadur, meicroffon, camera a mynediad i'r rhyngrwyd yn ofynnol ar gyfer y rhaglen hon. Nid yw ffonau symudol a PDA's yn addas ac ni fyddant yn darparu profiad dysgu da.
O'ch safbwynt chi, manteision dilyn y cwrs hwn yw:
 • Dysgu amrywiaeth o sgiliau rheoli pwysig
 • Defnyddio sgiliau newydd yn eich swydd
 • Gwella'ch gallu i arwain
 • Cymell ac ennyn diddordeb timau, a rheoli cysylltiadau'n hyderus

Datblygu'ch sgiliau arwain gan ddefnyddio'ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a'ch cymhellion eich hun

 • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant i arweinwyr timau a darpar reolwyr

O safbwynt eich cyflogwr, manteision dilyn y cwrs hwn yw:

 • Rheolwyr effeithiol a hyderus
 • Cysylltiadau a chyfathrebu gwell mewn timau

Canlyniadau mesuradwy: mae'r asesu yn y gweithle'n sicrhau y caiff y sgiliau newydd eu trosglwyddo'n effeithiol i'ch busnes.

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro - £208.50
 • Busnes Canolig - £278
 • Busnes Mawr - £347.50

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd y rhai a fydd yn dilyn y rhaglen yn:

 • Gweithio fel rheolwyr llinell gyntaf neu'n awyddus i gael gwaith fel rheolwyr
 • Meddu ar Sgiliau Sylfaenol, Llythrennedd a Rhifedd digonol er mwyn gallu elwa i'r eithaf o'r rhaglen
 • Cael cefnogaeth eu cyflogwyr, gyda neu heb nawdd

Cwblhau modiwlau'r Dyfarniad Lefel 3 Datrys Problemau a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau
 • Sesiynau yn y coleg
 • Astudio personol

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau seiliedig ar waith
 • Cyflwyniadau llafar
 • Adolygiadau adfyfyriol

Aseiniad seiliedig ar waith (Deall Arloesedd a Newid a Chynllunio ar gyfer Newid) – Pwrpas yr uned hon yw gweld faint yr ydych yn ei wybod a'i ddeall am arloesedd a newid a'r ffactorau a allai ei gwneud yn ofynnol i'ch sefydliad newid, a nodi newid y mae angen ei wneud yn y gweithle ac a fydd o fudd i'r sefydliad.

Deall rheoli perfformiad - Pwrpas yr uned hon yw eich galluogi i ddeall gwerth technegau rheoli perfformiad a sut i'w cymhwyso mewn ffordd deg a gwrthrychol.

Deall dulliau cyfathrebu a Rhoi cyflwyniadau a chyfarwyddiadau – Yn y dasg hon, mae gofyn i chi gynllunio a rhoi cyflwyniad er mwyn dangos eich dealltwriaeth o'r broses gyfathrebu, y prif ddulliau cyfathrebu a sut i'w defnyddio yn y gweithle. Byddwch yn asesu'ch sgiliau cyfathrebu'ch hun ac yn nodi meysydd y mae gofyn eu datblygu.Yn olaf, dylech werthuso effeithiolrwydd eich cyflwyniad a defnyddio'r adborth a gasglwyd i ganfod meysydd y mae gofyn eu datblygu.

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs pellach neu wneud cynnydd yn eich gwaith.

Os ydych eisoes yn rheolwr, bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn rheolwr effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn datblygu'ch arferion proffesiynol ac mae'n bosib y gallwch anelu at gael dyrchafiad yn rheolwr canol.

Yn addysgol, y cam rhesymegol nesaf fyddai cwblhau Diploma Lefel 3 yr ILM mewn Arwain a Rheoli. Bydd y modiwlau y byddwch eisoes wedi'u cwblhau'n cael eu cymryd i ystyriaeth. Wedi i chi gwblhau'r Diploma Lefel 3, gallwch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Dyfarniad Lefel 4 yr ILM mewn Arwain a Rheoli a gynigir yng Ngrŵp Llandrillo Menai. Bydd y dyfarniad hwn yn eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau rheolwr canol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol