BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn (2 prynhawn hwyr / noson yr wythnos) NEU Rhan-amser: 2 flynedd (1 prynhawn hwyr / noson yr wythnos). Ar gael ar yn fodiwlaidd hefyd.

 • Cod UCAS:
  L510
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio gyda phlant, neu'n awyddus i wneud hynny, ac am ddatblygu'ch sgiliau a'ch gwybodaeth? A allai gradd mewn Astudiaethau Plentyndod fod o gymorth i roi hwb i'ch gyrfa?

Os oes gennych Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod a Chymorth Dysgu (neu gymhwyster cyfwerth), mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Mae'r cwrs yn addas i'r sawl sy'n gweithio neu sydd eisiau gweithio gyda phlant mewn amrywiaeth eang o swyddi. Mae'r rhaglen yn arbennig o addas i'r oedolion hynny sydd ar hyn o bryd yn gweithio neu'n bwriadu gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 1, 2 neu 3 mewn ysgolion lleol.

Mae modiwlau yn cynnwys:

 • Astudiaethau Cymharol ym maes Gofal ac Addysg yn ystod Plentyndod Cynnar
 • Partneriaethau Teulu a Phroffesiynol
 • Anghydraddoldeb, Tlodi Plant ac Allgau Cymdeithasol
 • Cyflogadwyedd a Datblygiad Ymarferwyr
 • Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

Bydd gofyn i'r ymgeisydd fynychu cyfweliad er mwyn sicrhau bod y ddau barti yn deall yr ymrwymiad gofynnol, lefel astudio ac addasrwydd ar gyfer y rhaglen.

 • Cyrhaeddiad llwyddiannus o 240 o gredydau pwnc penodol: 120 credyd AU Lefel 4 a 120 credyd AU Lefel 5 yn y maes pwnc perthnasol, ynghyd â chyfradd lwyddo gyffredinol o 50 neu uwch;
 • Bydd dilyniant i lefel 6 yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus gyda gradd llwyddo gyffredinol o 50. I'r rhai sydd â gradd llwyddo gyffredinol sy'n llai na 50, bydd cyfweliad a barn broffesiynol yn cael eu defnyddio.

Pan fo myfyrwyr wedi cael seibiant o'u hastudiaethau ar ôl cwblhau eu Gradd Sylfaen, dylid gwneud ceisiadau am fynediad uniongyrchol trwy'r broses Trosglwyddo Credydau.

Bydd mynediad arall i lefel 6 yn cael ei ystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM o ran trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu drwy gefnogi eu cais drwy gyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol â rheoliadau a pholisi GLlM.

Ceisiadau Hyfforddiant Athrawon: Bydd angen i'r rhai sy'n bwriadu mynd ymlaen i fod yn athrawon ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod feddu ar y cymwysterau TGAU perthnasol.

Gofynion Iaith:

 • Dylai unrhyw radd, diploma neu dystysgrif gymwys fel a nodir uchod fod wedi cael eu dysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 5 neu uwch: IELTS 6.0 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.5).

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Trafodaeth grŵp
 • Ymchwil annibynnol
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 prynhawn hwyr / noson yr wythnos (fel arfer 4.00 pm - 9.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 prynhawn hwyr / noson yr wythnos (fel arfer 4.00 pm - 9.00 pm)

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Gofyniad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Bydd gwybodaeth fanylach am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliadau gwaith / profiad gwaith (os yw'n berthnasol) yn cael ei hamlinellu yn nogfen ddilysu'r rhaglen ac yn cael ei hesbonio i chi yn eich cyfweliad.

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Laura Williams (Rhaglen Arweinydd): willia8l@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethodau
 • Portffolio sgiliau
 • Traethawd estynedig
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar unigol
 • Myfyrdodau
 • Dadansoddi astudiaethau achos

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi ddatblygu yn eich gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd plentyndod a chymorth dysgu.

Byddwch yn barod am ddyrchafiad, mwy o gyfrifoldeb yn eich swydd bresennol neu am newid gyrfa. Gallwch hefyd ddewis symud ymlaen at astudiaeth broffesiynol neu is-raddedig bellach.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i adeiladu ar eich profiad a'ch cymwysterau ym maes Astudiaethau Plentyndod. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys traethawd hir ar bwnc arbenigol ac yn arwain at ennill gradd Anrhydedd.

Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r myfyrwyr a fydd yn dilyn y rhaglen hon yn gweithio yn y maes ac mae'r rhaglen wedi'i strwythuro a'i hamserlennu i ganiatáu i rai sy'n gweithio naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser, ac sydd ag ymrwymiadau personol a phroffesiynol, ei dilyn.

Mae'r cwrs yn cynnig cyfle arbennig i feithrin a chyfuno dealltwriaeth a gwybodaeth hyd at lefel myfyriwr israddedig ynghyd ag atgyfnerthu sgiliau cyflogadwyedd. Mae hyn yn cynorthwyo myfyrwyr i fodloni gofyniad Llywodraeth Cymru am weithlu graddedig, a bydd hyn o fantais iddynt wrth iddynt chwilio am waith. Gall cwblhau'r cwrs hwn hefyd alluogi myfyrwyr i symud ymlaen i astudio cyrsiau proffesiynol neu ôl-raddedig.

Gwybodaeth Uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6:

Astudiaethau Cymharol ym maes Gofal ac Addysg yn ystod Plentyndod Cynnar (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw meithrin eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r sail resymegol a ddefnyddir i wneud cymariaethau rhyngwladol a'r cyd-destun a ddarpara hyn ar gyfer adfyfyrio ar ein systemau ein hunain, yn ogystal â'r dulliau o wneud cymariaethau rhyngwladol a'r fframweithiau dadansoddi a ddefnyddir. Mae hefyd yn ymdrin â rhoi arferion a pholisïau ar waith mewn gwahanol wledydd, a sut mae hynny'n cymharu â'r hyn a wneir yng Nghymru ac yng ngweddill y Deyrnas Unedig. (Traethawd 60%, Asesiad dan Reolaeth 40%)

Traethawd Hir (40 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn paratoi ac yn cynorthwyo myfyrwyr i ysgrifennu darn o waith estynedig ar bwnc o'u dewis sy'n ymwneud â'u maes proffesiynol, gyda chefnogaeth goruchwyliwr profiadol.

Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddangos hyd a lled eu gwybodaeth mewn maes pwnc penodol sydd o ddiddordeb proffesiynol iddynt. Bydd y traethawd estynedig yn dangos gallu academaidd y myfyriwr yn gyffredinol. Gall myfyrwyr naill ai ymgymryd ag ymchwil gynradd neu eilaidd a byddant yn cael eu goruchwylio a'u harwain. (Traethawd Hir 75%, Cadw cofnodion 5%, Cyflwyniad poster 20%).

Partneriaethau Teulu a Phroffesiynol (10 credyd, gorfodol)
Disgwylir i bob ymarferydd sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd weithio ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill o fewn ac ar draws disgyblaethau. Yng Nghymru, mae pwyslais penodol ar weithio ar y cyd a gweithio mewn partneriaeth o fewn strategaethau fel Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf ac wrth wraidd strategaethau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi plant. Mae'r modiwl hwn yn dehongli gweithio ar y cyd mewn gwasanaethau plant ar lefel polisi a strategol. Cynnwys gwerthfawrogiad o faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu ac iechyd meddwl wrth weithio gyda'r teulu a phartneriaethau proffesiynol. (Astudiaeth achos 100%).

Anghydraddoldeb, Tlodi Plant ac Allgau Cymdeithasol (20 crecdyd, gorfodol)
Yn y modiwl hwn, caiff y myfyrwyr wybod am y dadleuon sy'n bodoli o ran diffinio tlodi plant ac allgau cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig, beth sy'n eu hachosi, nifer yr achosion a'r effaith a gânt. Caiff y myfyrwyr hefyd ddysgu sut i ddadansoddi'r polisïau a ddefnyddir ar hyn o bryd i fynd i'r afael â'r broblem. Eglurir y rhesymau dros dlodi plant, y modd y mae'n amrywio, gan sôn am brofiadau o dlodi plant, a'r effaith a gaiff ar gyfleoedd bywyd plant. (Traethawd 100%)

Cyflogadwyedd a Datblygiad Ymarferwyr (10 credyd, gorfodol)
Mae'r modiwl hwn yn cyfuno sgiliau o ddysgu blaenorol a chyfredol, ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer datblygu eu gyrfaoedd ac astudio ôl-raddedig. Mae'r modiwl yn cynnwys cyfleoedd i wella ac atgyfnerthu sgiliau adfyfyrio a gwerthuso beirniadol trwy ddefnyddio dulliau dysgu seiliedig ar dystiolaeth i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i weithio'n annibynnol i ganfod cyfleoedd posibl yn y sector swyddi a ddewiswyd, a pharatoi CV a chynnwys perthnasol cyn cymryd rhan mewn ffug gyfweliad. (Portffolio 100%)

Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (20 credyd, gorfodol)
Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol (Cymru) 2018 yn cyflwyno cysyniad ehangach o Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac yn symud tuag at sefydlu dull mwy modern o ymdrin ag Anghenion Addysgol Arbennig. Gan adeiladu ar wybodaeth bresennol myfyrwyr o ddatblygiad nodweddiadol yn ystod plentyndod, mae'r modiwl hwn yn ceisio sefydlu gwybodaeth am gyflyrau AAA / ADY cyffredin ac yn archwilio sylfeini deddfwriaethol ymyriadau, darpariaethau a chymorth addysgol cyffredin a'r dystiolaeth ymchwil dros eu defnyddio. Archwilir y goblygiadau o ran cynhwysiant a rôl staff cymorth, a phrofir dealltwriaeth myfyrwyr trwy ddefnyddio strategaeth gymorth mewn astudiaeth achos (Astudiaeth Achos 40%, Cyflwyniad llafar 40%, Adfyfyrio 20%).

Cyfleoedd o ran gyrfa:

 • Gofalwr Plant
 • Gweithiwr Meithrinfa
 • Arwain a Rheoli
 • Addysgu
 • Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
 • Mentor Dysgu
 • Athro Ysgol Gynradd
 • Athro Ysgol Uwchradd
 • Athro Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Gweithiwr Ieuenctid
 • Seicotherapydd Plant
 • Nyrs Plant
 • Gweithiwr Datblygu Cymunedol
 • Cwnselydd
 • Seicolegydd Addysgol
 • Therapydd Iaith a Lleferydd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu