BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn (2 prynhawn hwyr / noson yr wythnos) NEU Rhan-amser: 2 flynedd (1 prynhawn hwyr / noson yr wythnos). Ar gael ar yn fodiwlaidd hefyd.

 • Cod UCAS:
  L510
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio gyda phlant, neu'n awyddus i wneud hynny, ac am ddatblygu'ch sgiliau a'ch gwybodaeth? A allai gradd mewn Astudiaethau Plentyndod fod o gymorth i roi hwb i'ch gyrfa?

Os oes gennych Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod a Chymorth Dysgu (neu gymhwyster cyfwerth), mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Mae'r cwrs yn addas i'r sawl sy'n gweithio neu sydd eisiau gweithio gyda phlant mewn amrywiaeth eang o swyddi. Mae'r rhaglen yn arbennig o addas i'r oedolion hynny sydd ar hyn o bryd yn gweithio neu'n bwriadu gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 1, 2 neu 3 mewn ysgolion lleol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Gofyniad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Bydd gwybodaeth fanylach am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliadau gwaith / profiad gwaith (os yw'n berthnasol) yn cael ei hamlinellu yn nogfen ddilysu'r rhaglen ac yn cael ei hesbonio i chi yn eich cyfweliad.

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

Bydd gofyn i'r ymgeisydd fynychu cyfweliad er mwyn sicrhau bod y ddau barti yn deall yr ymrwymiad gofynnol, lefel astudio ac addasrwydd ar gyfer y rhaglen.

 • Cyrhaeddiad llwyddiannus o 240 o gredydau pwnc penodol: 120 credyd AU Lefel 4 a 120 credyd AU Lefel 5 yn y maes pwnc perthnasol, ynghyd â chyfradd lwyddo gyffredinol o 50 neu uwch;
 • Bydd dilyniant i lefel 6 yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus gyda gradd llwyddo gyffredinol o 50. I'r rhai sydd â gradd llwyddo gyffredinol sy'n llai na 50, bydd cyfweliad a barn broffesiynol yn cael eu defnyddio.

Bydd mynediad arall i lefel 6 yn cael ei ystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM o ran trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu drwy gefnogi eu cais drwy gyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol â rheoliadau a pholisi GLlM.

Ceisiadau Hyfforddiant Athrawon: Bydd angen i'r rhai sy'n bwriadu mynd ymlaen i fod yn athrawon ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod feddu ar y cymwysterau TGAU perthnasol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Trafodaeth grŵp
 • Ymchwil annibynnol
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 prynhawn hwyr / noson yr wythnos (fel arfer 4.00 pm - 9.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 prynhawn hwyr / noson yr wythnos (fel arfer 4.00 pm - 9.00 pm)

Cyswllt:

Laura Williams (Rhaglen Arweinydd): willia8l@gllm.ac.uk

Kelly Ansell (Gweinyddiaeth): ansell1k@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethodau
 • Portffolio sgiliau
 • Traethawd estynedig
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar unigol
 • Myfyrdodau
 • Dadansoddi astudiaethau achos

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi ddatblygu yn eich gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd plentyndod a chymorth dysgu.

Byddwch yn barod am ddyrchafiad, mwy o gyfrifoldeb yn eich swydd bresennol neu am newid gyrfa. Gallwch hefyd ddewis symud ymlaen at astudiaeth broffesiynol neu is-raddedig bellach.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i adeiladu ar eich profiad a'ch cymwysterau ym maes Astudiaethau Plentyndod. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys traethawd hir ar bwnc arbenigol ac yn arwain at ennill gradd Anrhydedd.

Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r myfyrwyr a fydd yn dilyn y rhaglen hon yn gweithio yn y maes ac mae'r rhaglen wedi'i strwythuro a'i hamserlennu i ganiatáu i rai sy'n gweithio naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser, ac sydd ag ymrwymiadau personol a phroffesiynol, ei dilyn.

Mae'r cwrs yn cynnig cyfle arbennig i feithrin a chyfuno dealltwriaeth a gwybodaeth hyd at lefel myfyriwr israddedig ynghyd ag atgyfnerthu sgiliau cyflogadwyedd. Mae hyn yn cynorthwyo myfyrwyr i fodloni gofyniad Llywodraeth Cymru am weithlu graddedig, a bydd hyn o fantais iddynt wrth iddynt chwilio am waith. Gall cwblhau'r cwrs hwn hefyd alluogi myfyrwyr i symud ymlaen i astudio cyrsiau proffesiynol neu ôl-raddedig.

Gwybodaeth Uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6:

Astudiaethau Cymharol ym maes Gofal ac Addysg yn ystod Plentyndod Cynnar (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw meithrin eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r sail resymegol a ddefnyddir i wneud cymariaethau rhyngwladol a'r cyd-destun a ddarpara hyn ar gyfer adfyfyrio ar ein systemau ein hunain, yn ogystal â'r dulliau o wneud cymariaethau rhyngwladol a'r fframweithiau dadansoddi a ddefnyddir. Mae hefyd yn ymdrin â rhoi arferion a pholisïau ar waith mewn gwahanol wledydd, a sut mae hynny'n cymharu â'r hyn a wneir yng Nghymru ac yng ngweddill y Deyrnas Unedig. (Traethawd 60%, Asesiad dan Reolaeth 40%)

Traethawd Hir (40 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn paratoi ac yn cynorthwyo myfyrwyr i ysgrifennu darn o waith estynedig ar bwnc o'u dewis sy'n ymwneud â'u maes proffesiynol, gyda chefnogaeth goruchwyliwr profiadol.

Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddangos hyd a lled eu gwybodaeth mewn maes pwnc penodol sydd o ddiddordeb proffesiynol iddynt. Bydd y traethawd estynedig yn dangos gallu academaidd y myfyriwr yn gyffredinol. Gall myfyrwyr naill ai ymgymryd ag ymchwil gynradd neu eilaidd a byddant yn cael eu goruchwylio a'u harwain. (Traethawd Hir 75%, Cadw cofnodion 5%, Cyflwyniad poster 20%).

Partneriaethau Teulu a Phroffesiynol (10 credyd, gorfodol)

Disgwylir i bob ymarferydd sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd weithio ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill o fewn ac ar draws disgyblaethau. Yng Nghymru, mae pwyslais penodol ar weithio ar y cyd a gweithio mewn partneriaeth o fewn strategaethau fel Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf ac wrth wraidd strategaethau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi plant. Mae'r modiwl hwn yn dehongli gweithio ar y cyd mewn gwasanaethau plant ar lefel polisi a strategol. Cynnwys gwerthfawrogiad o faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu ac iechyd meddwl wrth weithio gyda'r teulu a phartneriaethau proffesiynol. (Astudiaeth achos 100%).

Anghydraddoldeb, Tlodi Plant ac Allgau Cymdeithasol (20 crecdyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn, caiff y myfyrwyr wybod am y dadleuon sy'n bodoli o ran diffinio tlodi plant ac allgau cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig, beth sy'n eu hachosi, nifer yr achosion a'r effaith a gânt. Caiff y myfyrwyr hefyd ddysgu sut i ddadansoddi'r polisïau a ddefnyddir ar hyn o bryd i fynd i'r afael â'r broblem. Eglurir y rhesymau dros dlodi plant, y modd y mae'n amrywio, gan sôn am brofiadau o dlodi plant, a'r effaith a gaiff ar gyfleoedd bywyd plant. (Traethawd 100%)

Cyflogadwyedd a Datblygiad Ymarferwyr (10 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn cyfuno sgiliau o ddysgu blaenorol a chyfredol, ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer datblygu eu gyrfaoedd ac astudio ôl-raddedig. Mae'r modiwl yn cynnwys cyfleoedd i wella ac atgyfnerthu sgiliau adfyfyrio a gwerthuso beirniadol trwy ddefnyddio dulliau dysgu seiliedig ar dystiolaeth i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i weithio'n annibynnol i ganfod cyfleoedd posibl yn y sector swyddi a ddewiswyd, a pharatoi CV a chynnwys perthnasol cyn cymryd rhan mewn ffug gyfweliad. (Portffolio 100%)

Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (20 credyd, gorfodol)

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol (Cymru) 2018 yn cyflwyno cysyniad ehangach o Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac yn symud tuag at sefydlu dull mwy modern o ymdrin ag Anghenion Addysgol Arbennig. Gan adeiladu ar wybodaeth bresennol myfyrwyr o ddatblygiad nodweddiadol yn ystod plentyndod, mae'r modiwl hwn yn ceisio sefydlu gwybodaeth am gyflyrau AAA / ADY cyffredin ac yn archwilio sylfeini deddfwriaethol ymyriadau, darpariaethau a chymorth addysgol cyffredin a'r dystiolaeth ymchwil dros eu defnyddio. Archwilir y goblygiadau o ran cynhwysiant a rôl staff cymorth, a phrofir dealltwriaeth myfyrwyr trwy ddefnyddio strategaeth gymorth mewn astudiaeth achos (Astudiaeth Achos 40%, Cyflwyniad llafar 40%, Adfyfyrio 20%).

Cyfleoedd o ran gyrfa:

 • Gofalwr Plant
 • Gweithiwr Meithrinfa
 • Arwain a Rheoli
 • Addysgu
 • Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
 • Mentor Dysgu
 • Athro Ysgol Gynradd
 • Athro Ysgol Uwchradd
 • Athro Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Gweithiwr Ieuenctid
 • Seicotherapydd Plant
 • Nyrs Plant
 • Gweithiwr Datblygu Cymunedol
 • Cwnselydd
 • Seicolegydd Addysgol
 • Therapydd Iaith a Lleferydd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu