Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Pwllheli, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1-2 flynedd

Gwnewch gais
×

Lefel AS/A Celf a Dylunio

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dolgellau
Pwllheli

Wyt ti'n gwneud cais am fwy nag un pwnc Safon Uwch? Gelli di wneud cais o'r dudalen hon a bydd cyfle i ti ychwanegu pynciau Safon Uwch eraill ar ddiwedd y broses ymgeisio.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gobeithio dilyn gyrfa ym maes celf a dylunio? Hoffech chi feithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan ddysgu amrywiol dechnegau a gweithio gyda gwahanol ddefnyddiau?

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs Celf a Dylunio safon uwch. Yn ogystal â datblygu'ch gwaith creadigol, bydd yn eich paratoi ar gyfer Addysg Uwch ac ar gyfer byd gwaith. Bydd y cwrs, sy'n ymdrin â'r amrywiaeth eang o bynciau a nodir isod, yn rhoi boddhad a her i chi.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill.

Ar y cwrs, cewch ddealltwriaeth gadarn o'r technegau a'r prosesau sy'n gysylltiedig ag amrediad eang o ddisgyblaethau celf a dylunio. Cewch gyfle i astudio a gweithio mewn meysydd fel paentio, lluniadu, gwneud printiau, adeiladu, modelu, ffabrigo a thrin a thrafod cyfryngau traddodiadol a chyfoes. Caiff pob myfyriwr gyfle i wella ei ddealltwriaeth o ddefnyddiau, technegau ac offer, yn ogystal â meithrin ei sgiliau o ran dyfeisio, ymchwilio, gwneud gwaith byrfyfyr, cynllunio, dylunio a defnyddio dylanwadau hanesyddol a chyfoes.

The AS represents the first year of a two year A level qualification but it can be studied separately. It consists of one unit:

 • Unit 1: Personal Creative Enquiry (40% of A level), internally assessed, externally moderated.

This unit consists of an extended, exploratory project/portfolio and outcome/s based on themes and subject matter which are personal and meaningful to the learner.

In the initial stage of Unit 1, learners will have the opportunity to explore and cultivate fundamental skills, knowledge and understanding through a variety of creative sessions, activities and experiences to help learners develop skills, from which personally significant creative enquiries can be generated as the course progresses.

There is also an emphasis on the value of drawing skills with a focus on encouraging learners to appreciate the significance of drawing in the widest sense by recognising and reviewing how it feeds the creative process across disciplines.

The A level consists of the AS Unit 1 plus two additional units:

 • Unit 2: Personal Investigation (36% of A level), internally assessed, externally moderated.
 • Unit 3: Externally Set Assignment (24% of A level), internally assessed, externally moderated.

Further information on these units will be available shortly.

Gofynion mynediad

Wyt ti'n bwriadu gwneud cais i ddilyn cwrs Lefel A? Dewisa 'Gwneud Cais' ar gyfer unrhyw un o'r pynciau mae gen ti ddiddordeb yn ei astudio. Gelli nodi dy ddau bwnc Lefel A arall wrth wneud y cais ar-lein.

Ceir gridiau o'r pynciau Safon Uwch sy'n cael eu cynnig ar bob campws yn yr adran Lefel A ar y wefan.

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd C mewn pwnc creadigol ynghyd â ffolder o waith y dylid dod â chi gyda chi i'w gyfweld

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Mae yna ffi adnoddau ychwanegol o £ 20 ar y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, i gael y Lefel AS, byddwch yn cwblhau un uned gwaith cwrs, sy'n cyfateb i 40% o'r cymhwyster Lefel A llawn. Caiff yr uned hon ei hasesu drwy gyfuniad o asesiadau interim ac adborth a chaiff ei safoni'n allanol ar derfyn y flwyddyn AS.

Yn ystod yr ail flwyddyn, i gael y Lefel A lawn, byddwch yn cwblhau 'Ymchwiliad Personol' ac 'Aseiniad a Osodwyd yn Allanol' a fydd, gyda'i gilydd, yn cyfateb i 60% o'r cymhwyster Lefel A llawn.

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad.

Os dewiswch barhau i astudio'r pwnc hwn, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio, a fydd yn eich galluogi i ddilyn cwrs Addysg Uwch naill ai yn y Grŵp neu mewn sefydliad arall.

Mae'r Grŵp hefyd yn cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain

O ran gyrfa, gall eich dewisiadau gynnwys gweithio'n annibynnol fel dylunydd, artist neu grefftwr, neu weithio yn y diwydiannau creadigol e.e. ym maes ffasiwn, hysbysebu, dylunio gwefannau, cyhoeddi, darlunio, animeiddio neu ddylunio cynnyrch.

Ymhlith cyfleoedd eraill o ran gyrfa mae'r byd addysg, gweithio mewn oriel/amgueddfa neu ym myd y theatr – yn dylunio setiau/ gwisgoedd/coluro ac ati, gwaith archifo/adfer, ffoto-newyddiaduriaeth a marchnata.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • International
 • Lefel AS/A

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau
 • Pwllheli

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun

Lefel AS/A