Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 (Prentisiaethau)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2½-3 blynedd

Gwnewch gais
×

Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 (Prentisiaethau)

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa'n gweithio gydag anifeiliaid? Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Nyrs Filfeddygol Cofrestredig ?

Campws Coleg Meirion-Dwyfor yng Nglynllifon yw'r unig ganolfan yng ngogledd Cymru i gynnig cwrs Lefel 3 y City and Guilds sydd wedi'i gymeradwyo gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon. Yn ôl Deddf Milfeddygon 1966, ni allwch ymgymryd â holl ddyletswyddau Nyrs Filfeddygol gymwysedig heb y cymhwyster hwn.

Mae'r cwrs yn addas i chi os ydych eisoes yn ymwneud â'r ochr nyrsio mewn milfeddygfa, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gydag anifeiliaid.

Dyma rai o'r unedau a astudir:

 • Deall gofynion rhedeg milfeddygfa
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Lles, iechyd a hwsmonaeth anifeiliaid
 • Rheoli heintiau
 • Cymorth nyrsio
 • Nyrsio mewn argyfwng a gofal critigol
 • Cyflenwi meddyginiaethau
 • Sgiliau diagnostig
 • Anaesthesia
 • Gweithio mewn labordy
 • Gweithio mewn ystafell lawdriniaethau

Rhaid i ddysgwyr hefyd gael addewid o leoliad gwaith drwy gydol y cwrs mewn Milfeddygfa Hyfforddi a gymeradwywyd. Bydd gofyn i chi gael o leiaf 1,800 awr o hyfforddiant ymarferol gyda Darparwr Hyfforddiant.

Gofynion mynediad

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
 • Efallai y bydd cymwysterau eraill lefel 2 neu uwch yn cael eu derbyn - bydd hyn yn cael ei drafod yn y cyfweliad.
 • Rhaid i'r rhai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd, er mwyn ymdrin â'r theori
 • Profiad ymarferol gydag amrediad o anifeiliaid mewn amgylchedd gweithio realistig, mewn cyfleusterau pwrpasol ar gampws Glynllifon
 • Profiad gwaith a hyfforddiant gyda hyfforddwr clinigol dynodedig, fel myfyriwr Nyrs Filfeddygol cyflogedig ar sail rhyddhau am y dydd o fewn practis hyfforddi

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, byddwch yn treulio un diwrnod yr wythnos yn y coleg, a phedwar diwrnod yr wythnos yn y practis.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, byddwch yn sefyll arholiadau ymarferol allanol ac yn treulio oriau'n gweithio yn y maes cyn gwneud cais am gael eich cofrestru gyda Choleg Brenhinol y Milfeddygon.

Saif Glynllifon ar 750 acer o dir amaethyddol a choetir, a cheir yno ganolfan farchogaeth dan do a chanolfan anifeiliaid er mwyn i chi allu astudio mewn amgylchedd realistig.

Asesiad

 • Profion amlddewis ar-lein, gan ddefnyddio 'Evolve' x 3
 • Aseiniadau a luniwyd yn y Ganolfan x 5
 • Arholiadau a luniwyd yn y Ganolfan x 3
 • Cwblhau'r Log Cynnydd Nyrsio sy'n seiliedig ar waith am 3 flynedd
 • Arholiad ymarferol (OSCE) sy'n cynnwys 12 prawf ymarferol. Byddwch yn sefyll y rhain yn allanol – ar benwythnos fel arfer)

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch gael gyrfa werth chweil, a gall dysgwyr fynd ymlaen i weithio yn y sector Nyrsio Milfeddygol, fel Nyrs Filfeddygol Gofrestredig.

Gall y dysgwyr fynd ymlaen hefyd i ennill cymwysterau uwch yn y sector e.e. y BSc/FD/HND mewn Nyrsio Milfeddygol.

Ym maes Nyrsio Milfeddygol, mae cyfleoedd hefyd i arbenigo mewn meysydd penodol e.e. ymddygiad, rheoli clwyfau.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • International
 • Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol