Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Lefel 3 Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  2 Flynedd

Gwnewch gais
×

Lefel 3 Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Llangefni
Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus/amddiffyn mewn lifrai?

Bydd eich rhaglen astudio lawn yn cynnwys y cymhwyster Gwasanaethau Diogelu Lifrai, ynghyd â chymwysterau ychwanegol a fydd yn cefnogi eich datblygiad sgiliau ehangach ac yn eich cefnogi i symud ymlaen. Bydd eich rhaglen bersonol (datblygu proffil gradd) yn cynnwys cyfuniad o Fagloriaeth Cymru (sy'n eich galluogi i ennill pwyntiau UCAS ychwanegol), Llythrennedd, Rhifedd, Cyflogadwyedd a sgiliau Digidol.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Carchardai a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau Cymunedol a Brys. Gallai dilyniant o lefel 3 hefyd gynnwys opsiynau mewn Addysg Uwch, gan gynnwys llwybrau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, Plismona, y Gyfraith, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Throseddeg.

I gael gwybodaeth am ein Hacademïau Chwaraeon, cliciwch yma Academïau'r Gampfa a Chwaraeon

Sylwch: Rydym yn argymell eich bod yn gallu defnyddio gliniadur/Chromebook i alluogi cwblhau gwaith cwrs yn ddigidol gartref. Mae cronfa TG Cynhwysiant Digidol benodedig i gefnogi’r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac na allant brynu un.Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr am hyn os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

Gofynion mynediad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ar gyfer y cwrs hwn sydd ag un o’r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Cymraeg Iaith 1af neu Saesneg. Rhaid i chi hefyd feddu ar TGAU Mathemateg neu Rifedd gradd D neu uwch

NEU

 • Diploma Lefel 2 neu Dystysgrif Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gan gynnwys TGAU Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg gradd D neu uwch

Os nad ydych chi'n siŵr a oes gennych chi'r proffil gofynion mynediad, neu os oes gennych chi gymwysterau eraill sy'n cyfateb yn eich barn chi, cysylltwch â gwasanaethau dysgwyr trwy'r swyddogaeth sgwrsio neu'n uniongyrchol.

Bydd gwasanaethau dysgwyr yn gallu trafod eich proffil a rhoi gwybod i chi am opsiynau cwrs.

Rhan hanfodol o'ch astudiaethau fydd gwella eich sgiliau rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol a chyflogaeth.Byddwch yn cael hyfforddiant sy'n briodol i'ch cyfnod datblygu presennol i'ch helpu i wella a datblygu'r sgiliau hanfodol hyn.

Byddwch yn cael y cyfle i wella eich gradd D mewn TGAU Saesneg, Cymraeg (iaith 1af) neu Rifedd i C neu uwch. Os yw eich graddau TGAU eisoes yn uwch na C yna byddwch yn gallu cymryd Cymhwyster Bagloriaeth Cymru sy'n denu pwyntiau UCAS.

Cyflwyniad

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gweithgareddau ymarferol ac awyr agored
 • Trafodaeth yn y dosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymchwil unigol
 • Gwaith grŵp
 • Cefnogaeth ac adnoddau ar-lein

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, prosiectau personol ac arddangosiadau o sgiliau ymarferol.

Efallai y bydd profion allanol hefyd.

Bydd disgwyl i chi hefyd ddangos disgyblaeth bersonol, presenoldeb a chadw amser yn dda.

 • Bydd aseiniadau yn asesu eich gwybodaeth, ond hefyd yn rhoi sgiliau gyrfa i chi
 • Mae'r cymhwyster wedi'i raddio ar lefelau Llwyddiant, Teilyngdod a Rhagoriaeth
 • Bydd Bagloriaeth Cymru Uwch yn rhan annatod o’r cwrs dros y ddwy flynedd ac yn cael ei asesu’n allanol

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi ystod o opsiynau mewn addysg a chyflogaeth i chi.

Mae'r rhaglen gyfwerth â 3 chymhwyster Safon Uwch os byddwch yn astudio dros 2 flynedd, gan eich helpu i wneud cais am ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, megis Gwasanaethau Cyhoeddus, Plismona, Parafeddygaeth, y Gyfraith, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Throseddeg.

Gallech symud ymlaen i nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cynhelir BSc(Anrh) Plismona Proffesiynol ar y cyd â Phrifysgol Bangor

Byddwch hefyd wedi cael cipolwg gwerthfawr ar y gwasanaethau diogelu mewn lifrai, ynghyd â'r hyfforddiant a'r cymhwyster uwch i'ch helpu i lwyddo. Gallech symud ymlaen i’r gwasanaeth cyhoeddus o’ch dewis, neu gallech fynd i broffesiynau eraill fel cyflogaeth awdurdod lleol neu waith diogelwch.

https://www.bangor.ac.uk/courses/undergraduate/l436-professional-policing

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • Llangefni

Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Myfyriwr yn chwarae rygbi