Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Teithio a Thwristiaeth
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gychwyn gyrfa ym maes teithio a thwristiaeth? Neu baratoi ar gyfer dilyn cwrs gradd yn y maes?

Ar y rhaglen hon cewch ddysgu'r sgiliau uwch sydd eu hanger i weithio yn y diwydiant neu i fynd ymlaen i Addysg Uwch. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r sector, ynghyd â set o sgiliau mwy arbenigol.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 2 perthnasol, neu sydd newydd sefyll eu harholiadau TGAU. Mae hefyd yn addas i rai sydd â chefndir proffesiynol ac sydd eisiau dysgu sgiliau newydd.

Byddwch yn ennill cymwysterau lluosog ar raglen astudio llawn heriau. Cewch elwa ar brofiad gwaith ac ymweliadau allanol, i lefydd ym Mhrydain a thramor.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y Dosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtor
 • Ymweliadau Addysgiadol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir
 • Profiad gwaith

Asesiad

 • Gwaith ymarferol ac aseiniadau/asesiadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformiad ac arsylwi

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Mae'r cymhwyster gyfystyr â 3 Lefel A, a Bagloriaeth Cymru gyfwerth â Lefel A arall. Bydd y cymwysterau hyn yn eich gwneud yn gymwys i gael eich derbyn i astudio amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn nifer o sefydliadau. Pe baech chi'n dymuno parhau i astudio'r pwnc hwn mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnig cwrs Gradd Sylfaen a BA Anrhydedd mewn Rheoli ym Maes Teithio a Thwristiaeth.

Byddwch wedi dysgu sgiliau a safonau safon uwch y diwydiant a byddwch yn gallu yn gallu gweithio tuag at amrywiaeth o yrfaoedd yn syth neu yn dilyn hyfforddiant pellach. Mae'r gyrfaoedd yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau twristiaeth lleol a rhanbarthol, ym maes atyniadau cenedlaethol, cynadleddau a digwyddiadau yn ogystal â gweithio dramor gyda chwmnïau awyrennau neu reolwyr teithiau a chyrchfannau. Fel arall, gallech ddefnyddio eich sgiliau ym maes marchnata neu fasnach neu broffesiwn arall.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos