Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Teithio a Thwristiaeth
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gychwyn gyrfa ym maes teithio a thwristiaeth? Ydych chi eisiau dilyn cwrs Addysg Bellach galwedigaethol?

Ar y cwrs hwn cewch gyflwyniad pellach i'r sector teithio a thwristiaeth. Byddwch yn parhau i ddatblygu sgiliau sylfaenol y diwydiant ynghyd â set o sgiliau mwy arbenigol.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 1 perthnasol, neu sydd newydd sefyll eu harholiadau TGAU. Byddwch yn ennill cymwysterau lluosog a bydd yn fan cychwyn i'ch gyrfa. Cewch hefyd elwa ar deithiau addysgol i lefydd ym Mhrydain a thramor.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Sesiynau trafod a dosbarthiadau tiwtorial
 • Gwaith grŵp
 • Ymweliadau allanol
 • Siaradwyr gwadd
 • Astudiaethau achos
 • Profiad Gwaith o fewn y Coleg (Swyddfa Deithio)
 • Profiad gwaith yn Sbaen neu Bortiwgal (Llandrillo-yn-Rhos yn unig)
 • Amgylchedd dysgu rhithwir
 • Profiad gwaith yn Ewrop

Asesiad

 • Gwaith portffolio
 • Gwaith cwrs ac aseiniadau
 • Prosiectau
 • Gwaith grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau ar-lein ar ddiwedd unedau

Dilyniant

Os gwnewch chi gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith. Byddwch wedi dysgu sgiliau a safonau safon uwch y diwydiant a byddwch yn gallu yn gallu gweithio tuag at amrywiaeth o yrfaoedd yn syth neu yn dilyn hyfforddiant pellach. Mae'r gyrfaoedd yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau twristiaeth lleol a rhanbarthol, ym maes atyniadau cenedlaethol, cynadleddau a digwyddiadau yn ogystal â gweithio dramor gyda chwmnïau awyrennau neu reolwyr teithiau a chyrchfannau.

O ran addysg, gallech fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gymwysterau lefel 3 ym maes twristiaeth a theithio neu bwnc arall, ac mae yna nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys Teithio a Thwristiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos