Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mawr mewn chwaraeon a ffitrwydd? Hoffech chi feithrin gwybodaeth fanwl yn y meysydd hyn?

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o chwaraeon a dulliau hyfforddi ac yn rhoi i chi sgiliau ymarferol ynghyd â dealltwriaeth ddamcaniaethol. Byddwch yn astudio'r materion cyfredol sy'n ymwneud â hyfforddi ym maes chwaraeon ac egwyddorion ffitrwydd. Mae hyn yn cynnwys agweddau ar ddatblygu chwaraeon, ymarfer corff i grwpiau penodol, canfod talent a threfnu digwyddiadau chwaraeon.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn elwa ar brofiad ymarferol staff chwaraeon y Grŵp o wahanol gampau. Bydd hyn yn eich galluogi i roi ar waith yr hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn meithrin y wybodaeth ac yn magu'r hyder a'r sgiliau arwain fydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa neu symud ymlaen i Addysg Uwch. Byddwch yn gallu gweithio neu astudio mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi chwaraeon, hyfforddi ffitrwydd neu addysg gorfforol.

Mae rhagor o Academi Pel-droed Coleg Llandrillo wybodaeth ar gael yma

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), a Mathemateg gradd D
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Dilyniant

Gellwch fynd ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch mewn nifer o sefydliadau ac astudio am gymwysterau uwch mewn Hyfforddi ym maes Chwaraeon, Gwyddor Chwaraeon neu Reoli ym maes Chwaraeon.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gallech ymuno â'r diwydiant mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi a hyfforddi personol. Gallech ymgeisio am swyddi gydag Awdurdodau Lleol ar raglenni atal gordewdra a bwyta'n iach neu gallech ymuno â'r lluoedd arfog neu'r gwasanaethau argyfwng.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos