Chwaraeon a Hamdden (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Pwllheli, Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Llawn Amser
 • Maes Rhaglenni
  International, Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd

  1-2 flynedd

 • Math o gwrs
  Llawn Amser
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Pwllheli

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon? Ydych chi'n awyddus i ddatblygu'ch perfformiad? Hoffech chi feithrin gwybodaeth academaidd fanwl ym maes chwaraeon?

Ar y cwrs hwn byddwch yn dod i ddeall beth sydd y tu ôl i berfformio ar y lefel uchaf drwy astudio meysydd megis hyfforddi a seicoleg, maetheg ac anafiadau.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn elwa ar brofiad ymarferol staff chwaraeon y Grŵp o wahanol gampau. Bydd hyn yn eich galluogi i roi ar waith yr hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn meithrin y wybodaeth ac yn magu'r hyder a'r sgiliau arwain fydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa neu symud ymlaen i Addysg Uwch. Byddwch yn gallu gweithio neu astudio mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi chwaraeon, hyfforddi ffitrwydd neu addysg gorfforol.

Dyma'r brif raglen Lefel 3 i'r academïau rygbi a phêl-droed.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), a Mathemateg gradd D
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gellwch hefyd wneud cais i sefydliadau eraill i astudio am Raddau, Graddau Sylfaen neu HNDs mewn pynciau Awyr Agored, Gwyddor Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Daearyddiaeth, Nyrsio, Ymarfer Dysgu, Busnes a Chyfrifiadura, i enwi ond ychydig.

Gallech hefyd fynd ymlaen i gyflogaeth, un ai'n uniongyrchol neu ar ôl astudiaethau pellach.Mae cyn-fyfyrwyr wedi sicrhau gwaith mewn canolfannau awyr agored a chanolfannau hamdden a chwaraeon fel hyfforddwyr, goruchwylwyr a rheolwyr. Mae eraill wedi cael eu derbyn i'r Heddlu, y Fyddin a'r Llynges Frenhinol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos