Chwaraeon a Hamdden (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  International
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo yn Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn y diwydiant addysg awyr agored neu'r gwasanaethau cyhoeddus, milwrol neu sifil?

Ydych chi'n chwilio am lwybr ymarferol i Addysg Uwch?

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r hyn sy'n cyfateb i chi hyd at dair Lefel A. Byddwch hefyd yn cwblhau profiad gwaith, ac yn cael cyfle i gyflawni amrywiaeth o gymwysterau personol a gwobrau corff llywodraethu cenedlaethol. Bydd eich rhaglen astudio lawn yn cynnwys y cymhwyster Chwaraeon Awyr Agored, ochr yn ochr â chymwysterau ychwanegol a fydd yn cefnogi eich datblygiad sgiliau ehangach ac yn eich cefnogi i symud ymlaen.

Bydd eich rhaglen wedi'i phersonoli (datblygu proffil gradd) yn cynnwys cyfuniad o'r Fagloriaeth Gymreig (sy'n eich galluogi i ennill pwyntiau UCAS ychwanegol), Llythrennedd, Rhifedd, Cyflogadwyedd a sgiliau Digidol.

I gael gwybodaeth am ein Academïau Chwaraeon cliciwch yma Academïau Campfa a Chwaraeon.

Mae rhagor o wybodaeth am Academi Pêl-droed Coleg Llandrillo ar gael yma

Gofynion mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon bydd angen un o'r canlynol arnoch:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch. Byddai hyn yn ddelfrydol yn cynnwys Cymraeg Iaith 1af neu Saesneg. Dylai fod gennych hefyd radd D neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd.

NEU

 • Diploma Chwaraeon Lefel 2 ac yn ddelfrydol TGAU Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg gradd D neu uwch (neu gyfwerth - h.y. Cyfathrebu a Rhif SCA ar Lefel 2)

Os nad ydych chi'n siŵr a oes gennych chi'r proffil gofynion mynediad, neu os oes gennych chi gymwysterau eraill sy'n cyfateb yn eich barn chi, cysylltwch â gwasanaethau dysgwyr trwy'r swyddogaeth sgwrsio neu'n uniongyrchol.

Bydd gwasanaethau dysgwyr yn gallu trafod eich proffil a rhoi gwybod i chi am opsiynau cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gweithgareddau ymarferol ac awyr agored
 • Trafodaeth ystafell ddosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymchwil unigol
 • Gwaith grŵp
 • Prosiectau
 • Dysgu ar-lein (e.e. Google Classroom / Moodle)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gellwch hefyd wneud cais i sefydliadau eraill i astudio am Raddau, Graddau Sylfaen neu HNDs mewn pynciau Awyr Agored, Gwyddor Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Daearyddiaeth, Nyrsio, Ymarfer Dysgu, Busnes a Chyfrifiadura, i enwi ond ychydig.

Gallech hefyd fynd ymlaen i gyflogaeth, un ai'n uniongyrchol neu ar ôl astudiaethau pellach.Mae cyn-fyfyrwyr wedi sicrhau gwaith mewn canolfannau awyr agored a chanolfannau hamdden a chwaraeon fel hyfforddwyr, goruchwylwyr a rheolwyr. Mae eraill wedi cael eu derbyn i'r Heddlu, y Fyddin a'r Llynges Frenhinol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos