Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus neu addysg awyr agored? A fyddech yn hoffi dilyn gyrfa yn y meysydd hyn?

Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i astudio cyfuniad o'r pynciau hyn, gan ennill mewnwelediad gwerthfawr i mewn i'r sectorau.

Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach, yn ogystal â'r rhai sy'n hoffi gweithgareddau chwaraeon ymarferol.

Byddwch hefyd yn gallu ennill unedau Sgiliau Hanfodol a dyfarniadau ychwanegol eraill, a fydd yn cael eu hintegreiddio o fewn y modiwlau.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Modiwlau ymarferol
 • Trafod yn y dosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymweliadau allanol

Mae ein cyfleusterau penigamp ar Gampws Llandrillo-yn-rhos yn cynnwys cae pêl-droed 3G maint llawn gyda llifoleuadau, ac mae'n addas i gynnal gemau pêl-droed ar lefel uchel. Mae yno hefyd lain las sydd wedi'i draenio a'I ffensio, a llifoleuadau.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Amrywiaeth eang o aseiniadau gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, asesiadau ymarferol a chyflwyniadau
 • Mae'r dulliau asesu'n adlewyrchu anghenion y diwydiant chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus
 • Bydd yr aseiniadau'n asesu'ch gwybodaeth ond hefyd yn rhoi i chi sgiliau a fydd o fudd i chi ar gyfer gyrfa ym maes chwaraeon, gweithgareddau hamdden neu wasanaethau cyhoeddus
 • Mae'r cymhwyster yn cynnwys graddau Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd gennych y wybodaeth a'r hyder i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2, sydd ar gael ar gampysau:

 • Bangor
 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Diwydiant) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon a Hamdden Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Bangor

Fel arall, gallech ddefnyddio'r cymhwyster i gael eich cyflogi ar lefel mynediad yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog neu'r diwydiannau hamdden, iechyd a ffitrwydd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos