Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Llangefni
Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus neu awyr agored?

Hoffech chi ddilyn gyrfa yn y meysydd hyn? Mae'r rhaglen hon yn caniatáu ichi astudio cyfuniad o'r pynciau hyn, gan gael mewnwelediad gwerthfawr i'r sectorau. Bydd eich rhaglen astudio lawn yn cynnwys cymhwyster Rhagarweiniol i'r sector, ochr yn ochr â chymwysterau ychwanegol a fydd yn cefnogi'ch datblygiad sgiliau ehangach ac yn eich cefnogi i symud ymlaen.

Bydd eich rhaglen wedi'i phersonoli (datblygu proffil gradd) yn cynnwys cyfuniad o ailddechrau TGAU, Llythrennedd, Rhifedd, Cyflogadwyedd a sgiliau Digidol. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd am symud ymlaen i astudio ymhellach, yn ogystal â'r rhai sy'n hoffi gweithgareddau chwaraeon ymarferol.

Byddwch hefyd yn gallu ennill unedau Sgiliau Hanfodol a dyfarniadau ychwanegol eraill, a fydd yn cael eu hintegreiddio o fewn y dysgu.

Sylwch: Rydym yn argymell eich bod yn gallu defnyddio gliniadur/Chromebook i alluogi cwblhau gwaith cwrs yn ddigidol gartref. Mae cronfa TG Cynhwysiant Digidol benodedig i gefnogi’r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac na allant brynu un.

Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr am hyn os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd E neu uwch, yn cynnwys Mathemateg ac un ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg Iaith.

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych y proffil gofynion mynediad, neu a oes gennych gymwysterau amgen sy'n gyfwerth yn eich barn chi, cysylltwch â gwasanaethau dysgwyr trwy'r swyddogaeth sgwrsio neu'n uniongyrchol, byddant yn gallu trafod eich proffil a'ch cynghori ynghylch opsiynau cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gweithgareddau ymarferol ac awyr agored
 • Trafodaeth ystafell ddosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymchwil unigol
 • Gwaith grŵp
 • Cefnogaeth ac adnoddau ar-lein

Mae gennym lawer o gyfleusterau ar draws y Grŵp gan gynnwys y cyfleusterau rhagorol ar Gampws y Rhos-ar-Fôr yn cynnwys cae pêl-droed artiffisial 3G maint llawn, wedi'i oleuo gan lifogydd, sy'n addas ar gyfer llwyfannu gemau pêl-droed lefel uchaf ynghyd ag ardal laswelltog wedi'i ffensio, wedi'i draenio, wedi'i goleuo gan lifogydd.

I gael gwybodaeth am ein Academïau Chwaraeon cliciwch yma Campfeydd a Academiau Chwaraeon

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Amrywiaeth eang o aseiniadau, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, asesiadau ymarferol a chyflwyniadau
 • Mae'r dulliau asesu yn adlewyrchu gofynion y diwydiant chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus
 • Bydd aseiniadau yn asesu eich gwybodaeth, ond hefyd yn eich arfogi â sgiliau gyrfa ar gyfer chwaraeon, hamdden egnïol neu wasanaethau cyhoeddus
 • Mae'r rhaglen wedi'i graddio ar lefelau Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth

Dilyniant

Paratoi i Weithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2, sydd ar gael ar gampysau:

 • Bangor
 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

Chwaraeon a Hamdden Lefel 2, sydd ar gael ar gampws:

 • Bangor

Fel arall, gallech ddefnyddio'r cymhwyster i gael eich cyflogi ar lefel mynediad yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog neu'r diwydiannau hamdden, iechyd a ffitrwydd.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • Llangefni

Dwyieithog:

Bangor

Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Myfyriwr yn chwarae rygbi