Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  International
  Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb byw mewn perfformio? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau a'ch hyder?

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau perfformio yn cynnwys actio mewn nifer o arddulliau gwahanol, cyfarwyddo, sgriptio, perfformio theatr corfforol a pharatoi ar gyfer clyweliadau. Byddwch yn meithrin gwybodaeth werthfawr i'r celfyddydau perfformio ac yn gallu gweithio mewn modd proffesiynol gyda phobl sy'n rhannu eich diddordebau.

Bydd y cwrs yn addas i chi os ydych yn symud ymlaen o astudio TGAU neu gwrs Lefel 2 perthnasol. Yn ogystal â datblygu eich gallu cewch gyfle i ddod i ddeall y diwydiant perthnasol a pharatoi ar gyfer eich gyrfa.

.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad i roi y cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae lleoedd ar y rhaglen yn destun cyfweliad a chlyweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth ac yn y theatr
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Ystafell Ddosbarth Google

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios a llyfrau logio gweithgareddau
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Mae nifer o fyfyrwyr yn dewis parhau i ddatblygu eu sgiliau perfformio ar lefel uwch. Bydd eich dewisiadau yn cynnwys:

 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) yn y Celfyddydau Perfformio (Actio)
 • mynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd mewn prifysgol
 • hyfforddiant theatr technegol
 • cyrsiau perfformio proffesiynol mewn colegau cerdd, dawns neu ddrama

Bydd y cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y celfyddydau perfformio a meysydd eraill. Mae rhai cyn-fyfyrwyr yn gweithio fel cantorion, dawnswyr neu actorion proffesiynol, yn rheoli cwmnïau perfformio, rheolwyr adloniant, rheolwyr theatr, yn gweithio ym maes coreograffi a chelfyddydau cymunedol yn ogystal â rheoli ar fordeithiau, dysgu, gwerthu a'r sector dwristiaeth.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos