Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Celfyddydau Perfformio Lefel 2

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb byw mewn perfformio? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau a'ch hyder?

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau perfformio yn cynnwys actio, symud, perfformio i gyd-destun cerddoriaeth a gweithio ar eich syniadau arloesol eich hun. Byddwch yn meithrin gwybodaeth werthfawr i'r celfyddydau perfformio ac yn gallu gweithio mewn modd proffesiynol gyda phobl sy'n rhannu eich diddordebau.

Bydd y cwrs yn addas i chi os ydych wedi astudio TGAU neu gwrs Lefel 1 perthnasol. Byddwch yn magu hyder dros gyfnod o amser, yn perfformio gyda'ch cyd-fyfyrwyr ac yn paratoi i berfformio o flaen cynulleidfa.


Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 2 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn ddelfrydol i gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad i roi y cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae lleoedd ar y rhaglen yn destun cyfweliad a chlyweliad.


Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarthac yn y theatr
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Ystafell Ddosbarth Google

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios a llyfrau logio gweithgareddau
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Bydd cymwysterau a'r sgiliau a ddysgir gennych ar y cwrs yn eich cynorthwyo i fynd ymlaen i astudio.

Cewch y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gychwyn neu ddatblygu eich gyrfa yn y diwydiannau creadigol a pherfformio.

Yn ddibynnol ar eich cyrhaeddiad ar Lefel 2 gallech fynd ymlaen i nifer o gyrsiau Uwch Lefel 3 yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Celfyddydau Perfformio, Lefel 3

Gallwch hefyd fynd ymlaen i bynciau mewn meysydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Celfyddydau Perfformio

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Bangor

Celfyddydau Perfformio

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celfyddydau Perfformio

Myfyriwr ac athro mewn theatr