Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  Bydd hyd y rhaglen yn dibynnu ar ofynion unigol y dysgwr. Ni fydd yn hwy na 4 blynedd (1 neu 2 flynedd yn Llangefni / Glynllifon / Dolgellau).

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cyrsiau hyn bydd dysgwyr yn magu hyder i fod yn fwy annibynnol ac yn ennill sgiliau a fynd ymlaen i gyrsiau galwedigaethol pellach yn y coleg. Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr sy'n gadael yr ysgol ac sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd. O ran rhifedd a llythrennedd, bydd gofyn i ddysgwyr fod yn gweithio ar o leiaf lefel Mynediad 3 neu uwch. Bydd angen iddynt ddod i gyfweliad neu sesiwn rhagflas i wneud yn siŵr bod y cwrs yn addas ar eu cyfer, a bod â'r gallu i gyrraedd y coleg yn annibynnol.

Gofynion mynediad

Mae cynnig lle ar y cwrs hwn yn amodol ar ganlyniad llwyddiannus o gyfres o gyfarfodydd trosiannol a chyfeiriad gan Gwasanaethau Cymdeithasol, Cydlynydd Anghenion Ychwanegol Ysgolion, Ysgolion Arbennig, Ysgolion a Cholegau Arbenigol annibynnol a Gyrfa Cymru.

Gweithio ar Fynediad 3 - Lefel 1

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o weithgareddau ymarferol a gwaith dosbarth sy'n hyrwyddo annibyniaeth dysgwyr, eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol ynghyd â'u gallu i ddewis a gwneud penderfyniadau. Caiff y dysgwyr eu dysgu mewn grwpiau bach.

Asesiad

Ar ôl gosod a chytuno ar dargedau unigol, gall dysgwyr gael eu hasesu drwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau sy'n bodloni eu hanghenion dysgu unigol. Bydd dysgwyr yn cwblhau cymhwyster ffurfiol addas.

Dilyniant

Cyfleoedd hyfforddi ac astudio pellach.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sesiynau blasu mewn
 • darparu profiad gwaith
 • cefnogi dysgwyr i'w galluogi i gael mynediad i gyrsiau Lefel 1 a 2; interniaethau â chymorth neu hyfforddiant pellach
 • dysgwyr i ail-sefyll TGAU os cawsant radd "D" yn flaenorol.

Gwybodaeth campws Glynllifon

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sesiynau blasu mewn
 • darparu profiad gwaith
 • cefnogi dysgwyr i'w galluogi i gael mynediad i gyrsiau Lefel 1 a 2; interniaethau â chymorth neu hyfforddiant pellach
 • dysgwyr i ail-sefyll TGAU os cawsant radd "D" yn flaenorol.

Gwybodaeth campws Llangefni

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sesiynau blasu mewn
 • darparu profiad gwaith
 • cefnogi dysgwyr i'w galluogi i gael mynediad i gyrsiau Lefel 1 a 2; interniaethau â chymorth neu hyfforddiant pellach
 • dysgwyr i ail-sefyll TGAU os cawsant radd "D" yn flaenorol.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Yn meithrin dysgwyr i'w galluogi i: Paratoi ar gyfer AB (Mynediad 3):

 • Yn hybu ac yn canolbwyntio ar ddatblygu hyder a hunan-barch drwy ystod o weithgareddau seiliedig ar yr ystafell ddosbarth.
 • O bosib cael mynediad i raglenni prif lif galwedigaethol ar lefel 1.
 • Ym mlwyddyn 1 - cyfleoedd i gymryd rhan mewn sesiynau dysgu awyr agored ymarferol, Profiad ymarferol o Chwaraeon, Coginio a Sgiliau Bywyd yn ein fflat pwrpasol.
 • Ym mlwyddyn 2 - y pwyslais yn bennaf ar baratoi ar gyfer dilyniant i un ai astudiaethau Cyn-Alwedigaethol (Lefel 1) neu gyrsiau galwedigaethol prif lif.

Astudiaethau Cyn-Alwedigaethol (Lefel 1):

 • Ennill y sgiliau a'r hyder i fynd ymlaen i gyfleoedd prif lif mewn maes galwedigaethol dethol ar Lefel 2.
 • Dyma raglen sydd a llawer llai o bwyslais ymarferol ac sy'n fwy ynglŷn â gweithio tuag at y sgiliau astudio, llythrennedd a rhifedd sydd eu hangen er mwyn mynd ymlaen i gyrsiau Lefel 2 prif lif.

Mae yna opsiwn ar ddiwedd y ddau gwrs i fynd ymlaen i raglenni Paratoi at Weithio, sydd yn rhaglen gyflogaeth wedi ei chefnogi sydd yn dilyn ymlaen o'r llwybr Cyn-Alwedigaethol. Mae'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle sydd yn y pen draw yn arwain at amrywiaeth o gyfleodd cyflogaeth a thal. Mae'r cyrsiau Paratoi at Weithio'n golygu un diwrnod yn y coleg a dau ddiwrnod o brofiad gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Sgiliau Byw'n Annibynnol
 • Cyn-Alwedigaethol

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau Byw'n Annibynnol

Myfyrwyr yn planu planhigion

Cyn-Alwedigaethol

Myfyriwr yn trwsio beic