Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi wedi gwirioni ar gerddoriaeth? Hoffech chi gael gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth?

Ar y cwrs hwn, cewch ddysgu am sain ddigidol a thechnoleg cerdd yn cynnwys dylunio sain, cynhyrchu a recordio sain. Byddwch yn cael cip ar y diwydiant technoleg cerddoriaeth.

Byddwch yn ennill cymhwyster ymarferol sy'n berthnasol i'r gweithle a byddwch yn dysgu wrth gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy'n cyfeirio at sefyllfaoedd sy'n berthnasol i'r gweithle. Bydd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ac yn eich cynorthwyo i fynd ymlaen i ddechrau gyrfa neu ddilyn cwrs Addysg Uwch. Byddwch yn datblygu sgiliau sy'n addas ar gyfer sawl gyrfa wahanol yn y diwydiant cerddoriaeth a meysydd eraill.

Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn derbyn Diploma Lefel 3 UAL mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol a gweithdai
 • Gweithgareddau yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp, fel dosbarth cyfan neu mewn grwpiau arbenigol
 • Astudio o'ch pen a'ch pastwn eich hun
 • Sesiynau gyda Thiwtor Personol
 • Ystafell Ddosbarth Google

Byddwch yn elwa ar gyfleusterau sydd o'r radd flaenaf yn ystod y cwrs, a fydd yn amrywio o gampws i gampws. Mae'r rhain yn cynnwys stiwdio recordio, offerynnau cerddorol, cyfleusterau cymysgu, lolfa fyw, ystafelloedd trin deunydd digidol Mac, ystafelloedd ymarfer a lolfeydd myfyrwyr.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesu mewnol parhaol yn ystod y cwrs, prosiectau ymarferol, aseiniadau, sesiynau gyda thiwtor personol a pherfformiadau.
 • Byddwch hefyd yn cwblhau prosiectau neu aseiniadau ar ddiwedd pob modiwl
 • Y rhai fydd yn gyfrifol am asesu fydd tîm y cwrs, chi eich hun a'r un fydd yn cynnig profiad gwaith.

Dilyniant

Os gwnewch chi gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Bydd y cymhwyster yn cyfrannu at eich pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais i ddilyn nifer o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad. Mae'r rhain yn cynnwys graddau ym maes Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth, yn ogystal â nifer o bynciau eraill.

Bydd gennych hefyd gyfleodd gwaith posib yn y diwydiant cerddoriaeth, y diwydiannau creadigol a'r sector dechnoleg un ai yn syth neu yn dilyn hyfforddiant pellach. Gall y rhain gynnwys gyrfa fel troellwr disgiau, cerddor, cynhyrchydd, peiriannydd darlledu, rheolwr adloniant, cyfansoddwr neu athro.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos