Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Peirianneg Chwaraeon Moduro Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  2 flynedd

Gwnewch gais
×

Peirianneg Chwaraeon Moduro Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Llangefni

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth dechnegol a chwblhau hyfforddiant a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa, prentisiaeth neu radd prifysgol ym maes Chwaraeon Moduro.

Darperir yr hyfforddiant mewn gweithdai peirianneg sy'n cyrraedd safon y diwydiant a dosbarthiadau sy'n canolbwyntio ar dechnoleg. Byddwch yn treulio 150 o oriau ychwanegol ar leoliadau yn y diwydiant yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Nod y cwrs yw datblygu Peirianwyr Chwaraeon Moduro'r dyfodol. Bydd rhai unedau yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r maes technoleg cerbydau a bydd unedau eraill yn canolbwyntio ar fathemateg, gwyddoniaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i wella perfformiad cerbydau.

Yn ogystal â gwneud cwrs sgiliau galwedigaethol BTEC sydd gyfwerth â 1.5 gradd Safon Uwch ym mlwyddyn 1, bydd cyfleoedd i wirfoddoli fel swyddogion diogelwch mewn ralïau chwaraeon moduro, i addasu cerbyd ffordd i Safon Rali a chymryd rhan fel Peiriannydd Chwaraeon Moduro ar drac rasio, gyda Cherbyd Rali'r coleg sydd wedi'i addasu gennych chi.

Gofynion mynediad

Mae'n rhaid bod gennych ddiddordeb ac angerdd am Chwaraeon Moduro.

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd A*- C gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg neu Rifedd a phwnc Gwyddoniaeth.
 • Wedi cwblhau'r cwrs Peirianneg Lefel 2

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • Sesiynau yn y dosbarth
 • Gwaith â phwyslais ar y myfyriwr
 • Arddangosiadau
 • Trafodaethau
 • Tiwtorialau
 • Amgylchedd dysgu rhithwir
 • Bydd yn rhaid i chi gwblhau 150 awr o brofiad gwaith.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ail-sefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
 • 'Mathemateg Safon UG' ym Mlwyddyn 1 a 'Mathemateg Safon Uwch' ym Mlwyddyn 2

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Arsylwadau a thasgau yn seiliedig ar theori
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Aseiniadau
 • Lefel mwynhad a brwdfrydedd
 • Datblygiad personol

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf gan gynnwys:

 • Cwblhau blwyddyn atodol er mwyn ennill Diploma Estynedig (yn cyfateb i 3 gradd Safon Uwch)
 • Prentisiaeth Cerbydau Modur neu Chwaraeon Moduro
 • Gradd mewn Peirianneg Cerbydau Modur neu Chwaraeon Moduro yn y Brifysgol (rhaid cwblhau Blwyddyn 2)
 • Rôl yn y diwydiant cerbydau modur

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • Llangefni

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith