Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Cyfryngau Creadigol?

Gall y rhaglen hon fynd â chi gam yn nes at ymuno â byd cyffrous cynhyrchu cyfryngau. Byddwch yn rhoi'r theori ar waith drwy greu clipiau fideo, dysgu sut i olygu a chreu animeiddiadau, ac yn arddangos eich gwaith ffotograffig.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i gyfleu eich syniadau, gan dargedu cynulleidfaoedd penodol a chan ymchwilio i sector y cyfryngau a'r swyddi sydd ar gael yn y diwydiant.

Yn ogystal â dysgu pethau diddorol am y byd gweledol, clywedol ac electronig, cewch hyfforddiant hanfodol mewn defnyddio rhaglenni ymarferol allweddol. Byddwch hefyd yn cywain gwybodaeth hanfodol am y busnes cyfryngau a'r effaith a gaiff ar y byd heddiw.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • 2 uned sy'n seiliedig ar arholiadau
 • Perfformiad technegol ac arsylwi​

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cynhyrchu Cyfryngau Lefel 3 (Teledu a Ffilm)
 • Animeiddio 3D a Datblygu Gemau Lefel 3
 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?