Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  International
 • Hyd:

  2 years

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyffrous y maes Peirianneg Fecanyddol? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs yn gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad

 • 4 TGAU gradd A*–C yn cynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, a Chymraeg (Iaith 1af) neu Saesneg, gydag o leiaf gradd B yn Mathemateg (Haen Uwch)
 • Cymhwyster Lefel 2 mewn Peirianneg neu Weithgynhyrchu
 • Cymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhifau a Chyfathrebu

Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu gan gyfuniad o'r canlynol:

 • Aseiniadau / aseiniadau ymarferol / ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant

Ar ôl dilyn y cwrs hwn, gallwch ddilyn sawl trac. Gallwch ddewis cychwyn gyrfa trwy ddilyn prentisiaeth gyda chwmni peirianneg, neu gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch yn Grŵp Llandrillo Menai:

 • HNC mewn Peirianneg Gyffredinol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni