Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Technoleg Cerbydau Modur
 • Hyd:

  1 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni
  • Y Rhyl

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Os hoffech chi fod yn fecanic neu dechnegydd a'ch bod eisoes wedi cwblhau'r cwrs Lefel 2 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur, yna mae'r cwrs Lefel 3 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur (Ysgafn) i'r dim i chi.

Cynlluniwyd y cwrs Lefel 3 hwn i adeiladu ar y sgiliau technegol a'r wybodaeth academaidd a ddysgoch ar y cwrs Lefelau 1 a 2. Mae'r cwrs yn cyfuno dysgu ymarferol mewn gweithdai â gwersi theori mwy estynedig a gyflwynir mewn dosbarthiadau neu dan oruchwyliaeth hyfforddwr. Mae'n codi eich sgiliau i lefel y diwydiant ac yn eich paratoi i fod yn fecanic neu dechnegydd ym maes cerbydau modur.

Yn ogystal â dilyn y cwrs, rydym yn argymell bod dysgwyr yn cael profiad gwaith mewn garej leol. Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn meithrin sgiliau galwedigaethol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur (neu gymhwyster cyfwerth)
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Fe all y broses ymgeisio gynnwys cyfweliad lle cewch gyfle i drafod y cwrs yn fanylach.

Cyflwyniad

Dim ond myfyrwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau a gaiff astudio at Ddiploma Lefel 3. Mae'r cwrs yn cynnwys pedair uned dechnegol sy'n ymdrin â'r pedwar prif faes sy'n gysylltiedig â cherbydau:

 • Technoleg Siasïau (Uwch)
 • Technoleg Injans (Uwch)
 • Technoleg Trawsyriant (Uwch)
 • Technoleg Drydanol ac Electronig (Uwch)

Yn y Ganolfan Technoleg Cerbydau Modur ar gampws y Rhyl ceir yr offer diweddaraf sy'n bodloni safonau'r diwydiant, yn cynnwys Profwr Breciau Cerbyd Nwyddau Trwm, Dynamometr Cerbyd Pedair Olwyn ar Roleri, Safle Alinio Pedair Olwyn, Ystafell Diagnostig Awto Electroneg wych, Bythau Chwistrellu USI, Cyfleusterau Cymysgu Lechler, Jig Corff a System Alinio Car-O-Liner, Baeau Weldio, Bae Glanhau, yn ogystal â Thechnoleg Hybrid, Systemau Rheoli Tymheredd mewn Cerbydau a gweithdy hyfforddi ym maes cerbydau Trydan/Hybrid.

Mae'r pum gweithdy ar gampws Llangefni'n cynnwys yr offer safonol diweddaraf a ddefnyddir gan y diwydiant i wneud gwaith diagnosteg a chynnal a chadw ar geir, faniau, loriau a thryciau. Mae'r offer yn cynnwys: Dynamometr dwy olwyn ar roleri, ramp MOT ATL 4 postyn llawn, laser alinio 4 olwyn, y sganwyr a'r sgopau diagnosteg diweddaraf ar gyfer cerbydau ysgafn a thrwm, rig hybrid, labordy awtotroneg a chyfleusterau aerdymheru ynghyd â staff gwych sydd wedi cael eu hyfforddi yn y diwydiant.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau gwaith realistig
 • Darlithoedd i feithrin gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau
 • Dysgu ar-lein
 • Ymweliadau â Diwydiannau a Ffeiriau Masnach
 • Pythefnos o brofiad gwaith yn y diwydiant

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau ymarferol mewnol
 • Asesiadau ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasgau byr i ddysgwyr eu cwblhau'n annibynnol

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn eich paratoi i fod yn fecanig neu dechnegydd. Gan fod hwn yn ddiwydiant sy'n newid yn gyflym, mae cwmnïau ym maes gweithgynhyrchu, gwerthu, dosbarthu, gwasanaethu ac atgyweirio wedi damweiniau bob amser yn chwilio am bobl ifanc i'w recrwitio.

Mae cyfleoedd dilyniant yn cynnwys:

 • bod yn fecanic neu dechnegydd cerbydau modur
 • gwneud cais am brentisiaeth
 • ymgeisio am swyddi eraill yn y diwydiant cerbydau modur

Gwybodaeth campws Y Rhyl

Yn y Ganolfan Technoleg Cerbydau Modur yn y Rhyl ceir yr offer diweddaraf sy'n bodloni safonau'r diwydiant, yn cynnwys Gweithdy MOT a Thechnolegau Trydan/Hybrid, Systemau Rheoli Tymheredd mewn Cerbydau, offer ADAS, Safle Alinio Pedair Olwyn, Bythau Chwistrellu USI, Cyfleusterau Cymysgu Paent Lechler, Jig Corff a System Alinio Car-O-Liner, Baeau Weldio a Bae Glanhau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni