Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Technoleg Diwydiannau'r Tir Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Technoleg Diwydiannau'r Tir Lefel 2

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Glynllifon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes peirianneg diwydiannau'r tir? A fyddech chi'n elwa o ddilyn cwrs Lefel 2 ymarferol a galwedigaethol?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth am beirianneg, ac sydd am ddysgu rhagor. Bydd yn eich paratoi i ddechrau eich gyrfa, gan roi dealltwriaeth werthfawr i chi o beirianneg, gan ganolbwyntio ar gyd-destunau ym maes diwydiannau'r tir. Bydd hefyd yn eich galluogi i fynd ymlaen i ennill cymwysterau uwch.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 1 mewn Peirianneg Diwydiannau'r Tir, i rai sydd newydd sefyll eu TGAU, neu i rai sydd â phrofiad blaenorol. Canolbwyntia ar waith ymarferol, a chynhelir sesiynau yn y dosbarth i'ch helpu i ehangu'ch gwybodaeth sylfaenol. Byddwch yn elwa ar y cyfleusterau rhagorol sydd yng Nglynllifon ac ar arbenigedd ein staff.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith ymarferol, gyda sesiynau yn y dosbarth i wella dealltwriaeth
 • Saif Glynllifon ar 750 acer o dir amaethyddol a choetir, a cheir yno gyfleusterau ym maes peirianneg amaethyddol, peirianneg drydanol a weldio er mwyn i chi allu astudio mewn amgylchedd realistig.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
 • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir Lefel 3
 • Rhaglenni Peirianneg eraill ar gampysau eraill

Gallech hefyd fynd ymlaen i ddilyn Prentisiaeth neu i waith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio