Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 1

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n angerddol am fwyd a diod? Hoffech chi weithio yn un o'r diwydiannau mwyaf a mwyaf amrywiol yn y byd? Mae'r cwrs Lefel 1 hwn yn darparu cwricwlwm cyffrous i chi, wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau ymarferol sy'n eich galluogi i weithio yn y diwydiant lletygarwch bywiog.

Byddwch yn profi ystod eang o weithgareddau creadigol a fydd yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch,
 • Diogelwch Bwyd,
 • Sgiliau personol yn y gweithle
 • Offer Cegin
 • Technegau coginio e.e. berwi, ffrio, rhostio ac ati
 • Gwasanaeth bwrdd a chownter
 • Deddfwriaeth a deall bwydlenni
 • Sgiliau bar
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Trwy gydol y cwrs, mae datblygiad pob myfyriwr yn cael ei feithrin a'i annog mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch yn cael eich tiwtora gan ymarferwyr proffesiynol, a fydd yn eich tywys a'ch cefnogi wrth ichi ddatblygu'ch sgiliau.

Fel rhan o'ch hyfforddiant bydd gofyn i chi hefyd ddatblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Bydd disgwyl i chi brynu gwisgoedd a cit sylfaenol. Efallai y bydd cymorth tuag at y gost hon ar gael trwy grantiau.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 2 TGAU gradd D neu uwch
 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen yn ein ceginau a'n bwytai diweddaraf trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Hyfforddiant ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Sesiynau ymarferol yn y gegin sgiliau
 • Mynediad i gystadlaethau lleol a chenedlaethol
 • Dysgu rhithwir yn yr ystafell ddosbarth
 • Ymweliadau addysgol

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Profion ymarferol yn y gegin a't bwyty trwy gydol y flwyddyn
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Profion cwestiwn ateb byr

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i:

 • Gwasanaeth Coginio a Bwyd a Diod Proffesiynol Lefel 2
 • Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2

Gallech hefyd geisio cyflogaeth neu ystyried amryw gyfleoedd eraill o fewn addysg bellach.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Lletygarwch ac Arlwyo

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Lletygarwch ac Arlwyo

Cogydd yn coginio mewn cegin