Cwrs Cyflwyniad i Addysgu Dwyieithog

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Community Location
 • Math o gwrs:
  Sgiliaith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Cwrs deuddydd

 • Dwyieithog:

  Cyflwynir y cwrs hwn yn Gymraeg. Bydd holl ddeunydd y cwrs yn ddwyieithog a bydd mynychwyr yn gallu cyfrannu yn eu dewis iaith

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw cynyddu nifer y tiwtoriaid a'r darlithwyr sy'n addysgu dysgwyr dwyieithog. Byddant yn cael eu harfogi i weithio'n hyderus ac yn effeithiol yn Gymraeg a Saesneg, gan gydbwyso'r defnydd o'r ddwy iaith mewn modd sy'n briodol i anghenion ieithyddol y grŵp dysgu.

Cysylltwch â Sgiliaith, neu cwblhewch y ffurflen 'Datgan diddordeb yn y cwrs hyfforddiant hwn', ar gyfer cyrsiau agored sydd ar y gweill.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn i goleg neu sefydliad dysgu'n seiliedig ar waith, neu ei deilwra i faes pwnc penodol. Cysylltwch â Sgiliaith i drafod ymhellach.

Gofynion mynediad

Anelir yr hyfforddiant at diwtoriaid a darlithwyr sy'n gallu cyfathrebu'n llawn yn y Gymraeg a'r Saesneg, ond sydd heb brofiad neu hyder pan ddaw i addysgu grwpiau dwyieithog.

Cyflwyniad

Bydd pob dysgwr sy'n ymgymryd â'r cwrs yn:

 • Dysgu am ddiffiniadau ac enghreifftiau ymarferol o ddulliau addysgu dwyieithog cadarn ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd ieithyddol, a sut i gynllunio ar eu cyfer;
 • Deall patrymau a diffyg hyder yn y dysgwyr wrth fynd ati i gynllunio cwrs dwyieithog;
 • Defnyddio proffiliau iaith wrth gynllunio addysgu;
 • Dysgu am addysgu gwahaniaethol ar gyfer anghenion ieithyddol pob dysgwr mewn grŵp;
 • Derbyn cyngor ar sut i ddod o hyd i adnoddau dwyieithog neu gyfrwng Cymraeg, a sut i greu eich adnoddau ei hunain;
 • Cynllunio addysgu dwyieithog yn effeithiol gan gynnwys cynlluniau gwaith, cynlluniau asesu, cynlluniau gwersi;
 • Rhoi sylw i bwysigrwydd nodi cefndir neu broffil ieithyddol unigolion yn y grŵp, a sut i ddefnyddio'r wybodaeth i gynllunio darpariaeth a phrofiadau;
 • Dysgu sut i hyrwyddo dwyieithrwydd i bob unigolyn yn y grŵp a normaleiddio'r defnydd o'r Gymraeg mewn grwpiau iaith gymysg;
 • Cael cyfle ymarferol i ddefnyddio eu sgiliau addysgu dwyieithog newydd mewn sesiwn micro-ddysgu.

Asesiad

Ddim yn berthnasol.

Dilyniant

Nod Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yw darparu hyfforddiant a rhaglen mentora arloesol i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bwriad hynny yw cefnogi ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid.

Mae Rhaglen Hyfforddiant Datblygu Staff Sgiliaith yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi dilyniant sgiliau dwyieithog ymarferwyr, a chynigia Cynllun Fentora Staff Sgiliaith gefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Ceir cyfleoedd hyfforddiant Sgiliaith sy’n addas i bawb yn y sector, beth bynnag eu sgiliau Cymraeg neu brofiad blaenorol.

Ariennir darpariaeth Sgiliaith ar gyfer staff addysg bellach a phrentisiaethau gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Porwch ein holl gyrsiau yma.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyrsiau Sgiliaith