Sgiliaith

Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Gweld yr holl gyrsiau Sgiliaith

Mae'r ddarpariaeth a gynigiwn yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd i rai sy'n gweithio mewn gwahanol swyddi ac ar wahanol lefelau yn y sector addysg ôl-14 ddatblygu'n broffesiynol.

Rydym yn gefn i golegau wrth iddynt roi amrywiol gynlluniau gweithredu a strategaethau sy'n ymwneud â dwyieithrwydd ar waith mewn ymateb i ganllawiau'r Llywodraeth a sefydliadau eraill. Cynorthwywn uwch reolwyr y colegau wrth iddynt ystyried y camau datblygu nesaf. O ganlyniad, rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant proffesiynol mewn addysgu dwyieithog ac ymgorffori'r Gymraeg i staff y colegau. Golyga'r datblygiad hwn y gall rhagor o staff gynnig addysg ddwyieithog i'w dysgwyr.

Mae'r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith, gan gyfuno’r egwyddor o ehangu'r ddarpariaeth gwricwlaidd a gynigir yn Gymraeg neu'n ddwyieithog, yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda dulliau addysgu arloesol. Lansiwyd y ddarpariaeth fideo-gynadledda o Goleg Meirion-Dwyfor i ysgolion a cholegau allanol gyda chyllid prosiect CIF yn 2006. Mae gennym staff yn gweithio o Bwllheli a Dolgellau.

Sgi Logo

Cyrsiau Sgiliaith - Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol

Bwriad Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yw cefnogi ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid.

Ceir cyfleoedd hyfforddiant Sgiliaith sy’n addas i bawb yn y sector, beth bynnag eu sgiliau Cymraeg neu brofiad blaenorol.

Mae Rhaglen Hyfforddiant Datblygu Staff Sgiliaith yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi dilyniant sgiliau dwyieithog ymarferwyr, a chynigia Cynllun Fentora Staff Sgiliaith gefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Cyflwynir y cyfleoedd datblygu gan Sgiliaith ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dilyn ehangu eu rôl i gynnwys y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau a lansiad strategaeth genedlaethol newydd yn 2019. Ariennir y ddarpariaeth ar gyfer ymarferwyr yn y sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Mae rhagor o fanylion am gyfleoedd datblygu a mentora Sgiliaith i'w gweld isod.

Lawr lwythwch ein prosbectws yma.

Adnoddau:

Gallwch ddod o hyd i rai adnoddau defnyddiol yma.

Sgiliaith logo
Coleg Cymraeg Cenedlaethol logo
Funded by Welsh Government Logo

Dysgu o bell

Mae'r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith, gan gyfuno'r egwyddor o ehangu'r ddarpariaeth gwricwlaidd a gynigir yn Gymraeg neu'n ddwyieithog, yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda dulliau addysgu arloesol.

Beth am fanteisio ar gyfle gwych i ehangu cwricwlwm Lefel A eich ysgol neu goleg drwy gynnig darpariaeth arloesol sydd wedi derbyn gwobr gan Gymdeithas y Colegau? Hoffech chi ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig pynciau fel Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Seicoleg neu Gymdeithaseg i fyfyrwyr eich chweched dosbarth? Defnyddiwn gyswllt fideo sydd ag opsiynau hyblyg fel Chrome Box neu Skype i sicrhau bod y dechnoleg yn addas ar eich cyfer.

Mae Coleg Meirion-Dwyfor a Sgiliaith yn falch iawn eu bod wedi ennill Gwobr Beacon, a noddwyd gan Jisc ac a ddyfarnwyd gan Gymdeithas y Colegau, am y Defnydd Gorau o Dechnoleg ym maes Addysg Bellach. Dyfarnwyd y wobr iddynt am eu Platfform Dysgu ac Addysgu Lefel A cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ystod 2013-14. Mae hon yn wobr a gydnabyddir ledled y Deyrnas Unedig ac fe'i dyfernir i sefydliad sydd wedi defnyddio technoleg i gael effaith sylweddol ar y dysgu, gan gyflwyno'r cwricwlwm yn fwy effeithiol drwy gyfrwng dulliau addysgu arloesol.

Y Cynnig
Cynigir y ddarpariaeth am £738.32 y pen, ar yr amod bod rhwng 10 a 12 myfyriwr yn y grŵp, gydag opsiwn aml-gyswllt (hyd at dair ysgol neu goleg a hyd at bum ymweliad y flwyddyn).

Rydym hefyd yn cynnig mynediad i Moodle a Google Classroom, bod yn bresennol mewn cyfarfodydd rhieni, cyfrannu at ysgrifennu adroddiadau ysgol, a chynorthwyo gyda cheisiadau UCAS.

  • Lefel A/AS Seicoleg
  • Lefel A/AS Y Gyfraith
  • Lefel A/AS Cymdeithaseg
  • Lefel A/AS Gwleidyddiaeth

Fideos

Ar sianel YouTube Sgiliaith, ceir fideos defnyddiol (i ddarlithwyr, ymarferwyr, rheolwyr a dysgwyr) sy'n sôn am y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14, gan gynnwys:

Gwybodaeth am gyrsiau Sgiliaith, gwybodaeth am sut i hyrwyddo'r Gymraeg mewn sefydliadau addysg bellach, a fideos am fanteision y Gymraeg yn y gweithle.


Ewch i'n sianel YouTube.


Cysylltwch:

Coleg Meirion-Dwyfor,
Penrallt,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5EB

01758 704613
sgiliaith@gllm.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol: