Prentisiaethau ym maes Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru) - Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Cwrs seiliedig ar waith yw hwn sydd, fel rheol, yn para 18 mis.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Yng Nghymru, mae nifer gynyddol o sefydliadau'n cynnig gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad mewn meysydd arbenigol sy'n amrywio o gyngor ar yrfaoedd a sgiliau cyflogadwyedd i gyngor ar wasanaethau cymorth a rheoli arian.

Mae'r cwrs hwn i'r dim i unigolion sydd, yn eu swyddi, yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gleientiaid, ac yn cynorthwyo unigolion i wynebu rhwystrau a gwneud dewisiadau deallus.

Mae'r sectorau perthnasol yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Gwasanaethau cymorth
 • Cyngor gyrfaol
 • Eiriolaeth
 • Canolfannau gwaith
 • Y sector gwirfoddol
 • Gwasanaethau cyflogaeth
 • Tai
 • Mentora
 • Cyngor Pawb ar Bopeth
 • Gwasanaethau Dyledion

Gall llawer o bobl beidio â bod yn ymwybodol eu bod yn darparu cyngor ac arweiniad yn eu gwaith, neu gall hynny fod yn ddim ond rhan fechan o'u gwaith - er enghraifft, gweithwyr mewn adran AD, yn yr heddlu a'r sector addysg, hyfforddwyr ffitrwydd a chynghorwyr ym maes hyfforddi.

Nod y fframwaith hwn yw helpu'r sector i ddiwallu'r galw cynyddol hwn drwy gydnabold yn ffurfiol broffesiynoldeb y sector, gwella cynhyrchedd, perfformiad a bodlonrwydd cwsmeriaid.

 • Llwybr 1: Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad
 • Llwybr 2: Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol
 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Fodd bynnag, bydd gofyn i brentisiaid fynychu rhai sesiynau yn y coleg er mwyn cwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio tystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.