Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diploma Lefel 5 ILM i Arweinwyr a Rheolwyr (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhaglen 30 mis – cyfuniad o sesiynau dosbarth a dysgu yn y gweithle.

Gwnewch gais
×

Diploma Lefel 5 ILM i Arweinwyr a Rheolwyr (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

● Datblygu eich gallu i arwain, cymell ac ysbrydoli i yrru canlyniadau gwell.

● Defnyddio technegau rheoli craidd i ddarparu arweinyddiaeth ymarferol a sgiliau rheoli gweithredol.

● Meincnodwch eich gallu rheoli yn erbyn gweithwyr proffesiynol eraill

● Codwch eich proffil proffesiynol yn eich sefydliad.

Manteision i gyflogwyr ac addysgwyr

● Targedu eich dysgu a'ch datblygiad yn unol â'r safonau rheoli diweddaraf - gan sicrhau bod yr holl ddysgu yn berthnasol, heb unrhyw fylchau mewn gwybodaeth.

● Gwneud yn fawr o hyder a pharodrwydd ymgeiswyr ar gyfer Asesiad Pwyntiau Terfynol.

● Gwobrwyo ymgysylltiad dysgwyr a. gyrru cwblhau gyda chymwysterau digidol ILM.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs wedi'i anelu at unigolion sy'n rheoli timau neu brosiectau ac sy'n gyfrifol am gyflawni nodau ac amcanion gweithredol neu adrannol fel rhan o strategaeth eu sefydliad.

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg ac mae'r adnoddau sesiwn yn bennaf yn Saesneg, er bod rhai adnoddau ar gael yn y Gymraeg.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau addysgu a gwaith grŵp. Casgliad o dystiolaeth a dysgu seiliedig ar waith. (gweler meini prawf asesu)

Asesiad

Asesiad Terfynol - - Rhaid i ddysgwyr ennill o leiaf 50% ym mhob un o'r pum asesiad er mwyn pasio'r asesiad cyffredinol. Gallant gyflawni gradd llwyddo (50-59%), teilyngdod (60-69%) neu ragoriaeth (70% +).

Asesir y cymhwyster hwn trwy Asesiad Terfynol (EPA syn cynnwys y canlynol: 20% portffolio o waith - cymysgedd o ddogfennau ysgrifenedig, tystiolaeth sain a fideo sy'n dangos cymhwyso proffesiynol eu dysgu ar y rhaglen.

Cyflwyniad 20% yn seiliedig ar waith - cyflwyniad 15 munud i banel sy'n cynnwys yr asesydd annibynnol, y darparwr hyfforddiant a'r cyflogwr, gan ddisgrifio amcanion a chynnyrch eu prosiect yn y gwaith, yn cynnwys yr heriau a'r materion a wynebir, a'r sgiliau rhyngbersonol ac ymddygiadol y maent yn eu harddangos. Yna i ddilyn, sesiwn cwestiwn ac ateb 15 munud.

30% prawf gwybodaeth ar-lein - mae'r dysgwyr yn dangos eu gwybodaeth arwain a rheoli drwy ateb cyfres o gwestiynau, gan egluro sut y byddent yn ymateb i ystod o senarios gwahanol. Cael ei asesu drwy brofion ar-alw ar-lein trwy'r llwyfan esblygu.

20% cyfweliad yn seiliedig ar gymhwysedd - cyfweliad un i un gyda'r dysgwyr , gan ddefnyddio cwestiynau strwythuredig i brofi eu dealltwriaeth a'u cymhwysiad gwybodaeth, ac i asesu eu sgiliau meddal, ymddygiadau ac arddull arwain bersonol.

10% trafodaeth broffesiynol - mae'r asesydd ILM yn arwain trafodaeth fanwl o gwmpas datblygiad personol a phroffesiynol y dysgwyr, gan edrych am dystiolaeth glir gyda ffocws pendant ar Ddatblygiad proffesiynol parhaus a sut mae hyn wedi'i gymhwyso i wella eu perfformiad yn y gweithle.

Dilyniant

Gall dysgwyr llwyddiannus fynd ymlaen i amrywiaeth o gymwysterau, yn cynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 6 ILM mewn Rheoli
 • Cwrs gradd sy'n gysylltiedig â rheoli
 • Cymwysterau Lefel 7 ILM mewn Arwain a Rheoli

Gwybodaeth campws Abergele

Yn ystod y cwrs, byddwch yn;

⁠Unedau Gwybodaeth a Sgiliau fel a ganlyn;

Arwain Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am arddulliau arweinyddiaeth, sut i arwain gwahanol dimau, sut i wella perfformiad, pwysigrwydd diwylliant sefydliadol, a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, a'r sgiliau i gyfathrebu gweledigaeth sefydliadol ac amcanion, hwyluso gweithio a pherfformio'n dda a thîm cefnogi trwy newid.

Rheoli Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i reoli timau lluosog a gwahanol, gwella perfformiad tîm a recriwtio aelodau staff, a'r sgiliau i reoli perfformiad tîm, talent a gwaith dirprwyo.

⁠Meithrin Perthynas - Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr am reoli perthynas, gweithio ar y cyd a rheoli gwrthdaro, a'r sgiliau i adeiladu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Cyfathrebu - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sgiliau rhyngbersonol a sut i wneud cais am wahanol ffurfiau a thechnegau cyfathrebu, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd mewn nifer o wahanol fformatau.

Rheoli Gweithredol - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am fodelau rheoli, gwelliant parhaus, systemau rheoli, newidiadau rheoli, defnyddio technoleg a diogelwch data, a sgiliau i weithredu cynllun gweithredol, rheoli newid, dangos ymwybyddiaeth fasnachol a chreu adroddiadau rheoli.

Rheoli Prosiectau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i sefydlu, rheoli ac adolygu prosiect, a'r sgiliau i gynllunio, rheoli a gwerthuso prosiect.

Cyllid - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am reolaeth ariannol, gosod a chynnal cyllidebau a rhagolygon ariannol, gyda'r sgiliau sydd eu hangen i osod, rheoli ac adolygu cyllideb.

Unedau Gwybodaeth a Sgiliau Cyfunol fel a ganlyn;

Hunanymwybyddiaeth - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i hunan-adlewyrchu, deall deallusrwydd emosiynol ac arddulliau dysgu.

Hunan reoli - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i reoli eu hamser a chynllunio eu datblygiad personol.

Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Yn ystod y cwrs, byddwch yn;

⁠Unedau Gwybodaeth a Sgiliau fel a ganlyn;

Arwain Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am arddulliau arweinyddiaeth, sut i arwain gwahanol dimau, sut i wella perfformiad, pwysigrwydd diwylliant sefydliadol, a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, a'r sgiliau i gyfathrebu gweledigaeth sefydliadol ac amcanion, hwyluso gweithio a pherfformio'n dda a thîm cefnogi trwy newid.

Rheoli Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i reoli timau lluosog a gwahanol, gwella perfformiad tîm a recriwtio aelodau staff, a'r sgiliau i reoli perfformiad tîm, talent a gwaith dirprwyo.

⁠Meithrin Perthynas - Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr am reoli perthynas, gweithio ar y cyd a rheoli gwrthdaro, a'r sgiliau i adeiladu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Cyfathrebu - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sgiliau rhyngbersonol a sut i wneud cais am wahanol ffurfiau a thechnegau cyfathrebu, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd mewn nifer o wahanol fformatau.

Rheoli Gweithredol - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am fodelau rheoli, gwelliant parhaus, systemau rheoli, newidiadau rheoli, defnyddio technoleg a diogelwch data, a sgiliau i weithredu cynllun gweithredol, rheoli newid, dangos ymwybyddiaeth fasnachol a chreu adroddiadau rheoli.

Rheoli Prosiectau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i sefydlu, rheoli ac adolygu prosiect, a'r sgiliau i gynllunio, rheoli a gwerthuso prosiect.

Cyllid - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am reolaeth ariannol, gosod a chynnal cyllidebau a rhagolygon ariannol, gyda'r sgiliau sydd eu hangen i osod, rheoli ac adolygu cyllideb.

Unedau Gwybodaeth a Sgiliau Cyfunol fel a ganlyn;

Hunanymwybyddiaeth - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i hunan-adlewyrchu, deall deallusrwydd emosiynol ac arddulliau dysgu.

Hunan reoli - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i reoli eu hamser a chynllunio eu datblygiad personol.

Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 5

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth