Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  9 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

- Gallu asesu eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch ymddygiad eich hun wrth hyfforddi a mentora

- Gwybod sut i reoliand'r broses hyfforddi neu fentora mewn cyd-destun sefydliadol

- Cryfhauand'ch dealltwriaeth o sut y gall y cyd-destun sefydliadol effeithio ar eich hyfforddi neu'ch mentora

- Cynllunio, darparu ac adolygu eich hyfforddi a'ch mentora

- Cynllunio datblygiad pellach eich hyfforddi neu fentora

Y manteision i gyflogwyr

-Sicrhau bod gan yr unigolion a ddatblygwch yn hyfforddwyr a mentoriaid effeithiol y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd arnynt eu hangen

- Meithrin diwylliant o hyfforddi a mentora er mwyn i unigolion allu gwella eu perfformiad a'u cynhyrchiant

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro - £237
 • Busnes Canolig - £316
 • Busnes Mawr - £395

Gofynion mynediad

Mae'r Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol yn gymhwyster i reolwyr a'r sawl sydd â chyfrifoldeb sylweddol am hyfforddi a mentora effeithiol yn eu gwaith o ddydd i

ddydd mewn cyd-destun sefydliadol. Mae hefyd yn ddelfrydol i unigolion sydd am symud i swydd ddatblygu, neu ddechrau gyrfa fel hyfforddwr neu fentor llawrydd.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Aseiniad seiliedig ar waith - Portffolioa'n cynnwys dyddiadur hyfforddi a dyddiadur adfyfyriol

Dilyniant

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i gael cymwysterau newydd fel:

Dyfarniad, Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

Diploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol Tystysgrif neu Ddiploma

Lefel 7 ILM i Hyfforddwyr a Mentoriaid Lefel Uwch Tystysgrif neu Ddiploma

Lefel 7 ILM i Oruchwylwyr Hyfforddiant Dyfarniad, Tystysgrif neu Ddiploma

Lefel 7 ILM mewn Arwain a Rheoli

Gwybodaeth campws Abergele

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio tri modiwl ILM:

Deall sgiliau, egwyddorion ac arferion hyfforddi a mentora effeithiol mewn cyd-destun sefydliadol – Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall beth yw swyddogaeth a chyfraniad hyfforddi a mentora i unigolion a sefydliadau a dadlau o blaid defnyddio hyfforddi a mentora yn eu sefydliadau.

Ymgymryd â hyfforddi a mentora effeithiol mewn cyd-destun sefydliadol – Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddangos eu gallu i ymgymryd â rhaglen hyfforddi a mentora yn y gweithle.

Adolyguand'ch gallu eich hun fel hyfforddwr neu fentor mewn cyd- destun sefydliadol – Pwrpas yr uned hon yw galluogi rheolwyr i adolygu eu gallu i berfformioand'n effeithiol fel hyfforddwyr neu fentoriaid.

ilm@gllm.ac.uk

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.