Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diploma Lefel 3 ILM i Reolwyr (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhaglen 18 mis – cyfuniad o sesiynau dosbarth a dysgu yn y gweithle.

Gwnewch gais
×

Diploma Lefel 3 ILM i Reolwyr (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

 • Datblygu ystod o sgiliau rheoli hanfodol sy'n cael eu cymhwyso a'u mireinio mewn amgylchedd gwaith go iawn.
 • Adeiladu'r gallu i arwain i ysgogi timau a dylanwadu'n hyderus.
 • Ennill dealltwriaeth eang o theori rheoli ac arwain allweddol i ategu a chefnogi twf a pherfformiad.

Manteision i gyflogwyr ac addysgwyr

 • Targedu eich dysgu a'ch datblygiad wrth gyd-fynd â'r safonau prentisiaeth ddiweddaraf - sicrhau bod yr holl ddysgu'n berthnasol, heb unrhyw fylchau mewn gwybodaeth.
 • Sicrhau hyder a pharodrwydd yr ymgeiswyr ar gyfer Asesiad Terfynol.
 • Gwobrwyo ymgysylltiad dysgwyr a gyrru cyflawniad gyda chymwysterau digidol ILM.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn ddelfrydol i bobl sy'n dymuno bod yn weithwyr proffesiynol yn cymryd eu cam cyntaf i mewn i reolaeth linell, neu'r rhai sydd â phrofiad o reoli tîm neu brosiect i gyflawni canlyniadau wedi'u diffinio'n glir.

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg ac mae'r adnoddau sesiwn yn bennaf yn Saesneg, er bod rhai adnoddau ar gael yn y Gymraeg.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau addysgu a gwaith grŵp. Casgliad o dystiolaeth a dysgu seiliedig ar waith. (gweler meini prawf asesu)

Asesiad

Asesiad Terfynol - Rhaid i ddysgwyr ennill o leiaf 50% ym mhob un o'r pedwar asesiad er mwyn pasio'r asesiad cyffredinol. Gallant gyflawni gradd llwyddo (50-59%), teilyngdod (60-69%) neu ragoriaeth (70% +).

20% portffolio o waith - cymysgedd o ddogfennau ysgrifenedig, tystiolaeth sain a fideo sy'n dangos cymhwyso proffesiynol eu dysgu ar y rhaglen.

30% prawf gwybodaeth ar-lein - mae'r dysgwyr yn dangos eu gwybodaeth arwain a rheoli drwy ateb cyfres o gwestiynau, gan egluro sut y byddent yn ymateb i ystod o senarios gwahanol. Cael ei asesu drwy brofion ar-alw ar-lein trwy'r llwyfan esblygu.

30% cyfweliad yn seiliedig ar gymhwysedd - cyfweliad un i un gyda'r dysgwyr, gan ddefnyddio cwestiynau strwythuredig i brofi eu dealltwriaeth a'u cymhwysiad gwybodaeth, ac i asesu eu sgiliau meddal, ymddygiadau ac arddull arwain bersonol.

20% trafodaethau proffesiynol - mae'r asesydd ILM yn arwain trafodaeth fanwl o gwmpas datblygiad personol a phroffesiynol y dysgwyr, gan edrych am dystiolaeth glir gyda ffocws pendant ar Ddatblygiad proffesiynol parhaus a sut mae hyn wedi'i gymhwyso i wella eu perfformiad yn y gweithle.

Dilyniant

Gall dysgwyr llwyddiannus fynd ymlaen i amrywiaeth o gymwysterau, yn cynnwys:

● Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

● Diploma Lefel 5 ILM i Arweinwyr a Rheolwyr

● Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

Gwybodaeth campws Abergele

Yn ystod y cwrs, byddwch yn gwneud y canlynol;

⁠Unedau Gwybodaeth a Sgiliau fel a ganlyn;

Arwain Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr sut i arwain, cefnogi a datblygu pobl yn y gweithle yn effeithiol gan ystyried deddfwriaeth cydraddoldeb, a'r sgiliau sydd eu hangen i arwain pobl yn effeithiol, gan gynnwys cyfathrebu, datblygu eraill a rheoli newid.

Rheoli Pobl – Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am fodelau pobl a rheoli timau, yn cynnwys deinameg tîm a thechnegau cymhelliant. Bydd dysgwyr yn deall gweithdrefnau AD, gofynion cyfreithiol ac ystod o dechnegau rheoli perfformiad, a'r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu a chynnal tîm sy'n perfformio'n dda.

⁠Meithrin Perthynas - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr i reoli perthnasau cwsmeriaid a rhanddeiliaid, a hwyluso gwaith traws-dîm i gyflawni amcanion y sefydliad, a'r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu ymddiriedaeth yn effeithiol ar draws timau, ac adeiladu a rheoli perthnasau cwsmeriaid.

Cyfathrebu - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am wahanol fathau o gyfathrebu. Bydd dysgwyr yn gwybod sut i gadeirio cyfarfodydd, cynnal sgyrsiau anodd, darparu adborth adeiladol a deall sut i godi pryderon, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd mewn nifer o wahanol fformatau.

Rheoli Gweithredol - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i reoli data, cyflawni amcanion gweithredol/tîm ac i reoli newid mewn tîm yn effeithiol, a'r sgiliau sydd eu hangen i allu arwain tîm yn effeithiol yn unol â strategaeth sefydliadol a chynlluniau gweithredol.

Rheoli Prosiectau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am gylch bywyd y prosiect a sut i gyflawni prosiect yn llwyddiannus, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflwyno prosiect yn effeithiol.

Cyllid⁠ - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i gael gwerth eich arian a monitro cyllidebau i reoli costau a sicrhau arbedion effeithlonrwydd, gan gadw at lywodraethu a chydymffurfiaeth yn ymwneud â chyllid sefydliadol, a'r sgiliau sydd eu hangen i gymhwyso gofynion llywodraethu a chydymffurfiaeth er mwyn sicrhau rheolaethau cyllideb effeithiol.

Unedau Gwybodaeth a Sgiliau Cyfunol fel a ganlyn;

Hunanymwybyddiaeth - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am bwysigrwydd

hunanymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol, ynghyd â'r sgiliau sydd eu hangen i wella perfformiad trwy adborth.

Hunan reoli - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr ar sut i gynllunio a rheoli eu llwyth gwaith personol a'u llwyth gwaith eu hunain yn effeithiol.

Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ddysgwyr i ddatrys problemau yn effeithiol a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth