Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  6 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

• Gwybod beth sydd ei angen i fod yn fentor effeithiol

• Deall beth yw rôl a chyfrifoldebau mentoriaid effeithiol

• Dysgu am ddull mentora cydnabyddedig, ac am yr adnoddau a'r technegau sy'n ei gefnogi

• Rhoi eich sgiliau newydd ar waith drwy gynnal sesiynau mentora dan oruchwyliaeth

•Dadansoddi eich perfformiad mentora er mwyn gwella

Y manteision i gyflogwyr

• Defnyddio mentora i wella perfformiad eich sefydliad

• Sicrhau bod gan yr unigolion a ddatblygwch yn fentoriaid effeithiol y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd arnynt eu hangen

• Gwella'r diwylliant mentora yn eich sefydliad drwy ddatblygu hyfforddwyr gwirioneddol effeithiol

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

• Busnes Bach/Micro £220.50 • Busnes Canolig £294.00 • Busnes Mawr £367.50

Gofynion mynediad

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Mentora Effeithiol yn addas i ddysgwyr ar bob lefel sydd am feithrin gwybodaeth a sgiliau mentora effeithiol mewn cyd-destun sefydliadol. mae'n ddelfrydol i fentoriaid newydd neu brofiadol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Darlithoedd

- Gwaith grŵp

- Ymarferion chwarae rôl

- Cwisiau

- Cyflwyniadau

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Aseiniad seiliedig ar waith

- Portffolio'n cynnwys dyddiadur hyfforddi a dyddiadur adfyfyriol

Dilyniant

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i gael cymwysterau eraill fel:

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Gwybodaeth campws Abergele

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio tri modiwl ILM: Deall beth yw arferion da o ran mentora mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall beth yw'r arferion da o ran mentora yn y gweithle

Ymgymryd â chyfnod estynedig o fentora mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw trefnu a mynd ati i fentora yn y gweithle.

Adfyfyrio ar sgiliau mentora mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i adfyfyrio ar eu gallu i fentora yn y gweithle.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.