Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  6 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Y manteision i unigolion

Gwybod beth sydd ei angen i fod yn hyfforddwr effeithiol

Deall beth yw rôl a chyfrifoldebau hyfforddwyr effeithiol

Dysgu am ddull hyfforddi cydnabyddedig, ac am yr adnoddau a'r technegau sy'n ei gefnogi

Rhoi eich sgiliau newydd ar waith a chynnal sesiynau hyfforddi dan oruchwyliaeth

Dadansoddi eich perfformiad hyfforddi er mwyn gwella

Y manteision i gyflogwyr

Defnyddio hyfforddiant effeithiol i wella perfformiad eich sefydliad

Sicrhau bod gan yr unigolion a ddatblygwch yn hyfforddwyr sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd arnynt eu hangen

Gwella'r diwylliant hyfforddi yn eich sefydliad drwy ddatblygu hyfforddwyr gwirioneddol effeithiol

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro £220.50
 • Busnes Canolig £294.00
 • Busnes Mawr £367.50

Gofynion mynediad

Mae'r Dystysgrif mewn Hyfforddi Effeithiol wedi'i chynllunio i ddysgwyr ar bob lefel sydd am feithrin gwybodaeth a sgiliau hyfforddi effeithiol mewn cyd-destun sefydliadol. Mae'n ddelfrydol i hyfforddwyr newydd neu brofiadol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

- Aseiniad seiliedig ar waith

- Portffolio'n cynnwys dyddiadur hyfforddi a dyddiadur adfyfyriol

Dilyniant

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i gael cymwysterau eraill fel:

 • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli
 • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora

Gwybodaeth campws Abergele

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio tri modiwl ILM:

Deall beth yw arferion da o ran hyfforddi mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall beth yw arferion da o ran rhoi hyfforddiant yn y gweithle.

Ymgymryd â chyfnod estynedig o hyfforddi mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddangos eu gallu i roi hyfforddiant yn y gweithle.

Adfyfyrio ar sgiliau hyfforddi mewn cyd-destun sefydliadol

– Pwrpas yr uned hon yw galluogi dysgwyr i adfyfyrio ar eu gallu i roi hyfforddiant yn y gweithle.⁠ ilm@gllm.ac.uk

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.