Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  10 wythnos.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli'n ddelfrydol i unigolion sy'n ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli ond nad ydynt wedi cael hyfforddiant ffurfiol, ac sydd o ddifrif ynghylch datblygu eu medrau.

Mae'n arbennig o addas i arweinwyr tîm sydd am gael dyrchafiad i'r lefel reoli nesaf, ac i reolwyr y mae gofyn iddynt arwain pobl drwy newid sefydliadol, toriadau cyllidebol neu sefyllfaoedd anodd eraill.

O'ch safbwynt chi, manteision dilyn y cwrs hwn yw

 • Dysgu amrywiaeth o sgiliau arwain a rheoli allweddol
 • Defnyddio sgiliau newydd yn eich swydd
 • Gwella'ch gallu i arwain
 • Cymell ac ennyn diddordeb timau, a rheoli cysylltiadau'n hyderus
 • Datblygu'ch sgiliau arwain gan ddefnyddio'ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a'ch cymhellion eich hun
 • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant i arweinwyr timau a darpar reolwyr

O safbwynt eich cyflogwr, manteision dilyn y cwrs hwn yw:

 • Rheolwyr effeithiol a hyderus
 • Cysylltiadau a chyfathrebu gwell mewn timau
 • Gweithio yn well mewn tîm a gwell arweinyddiaeth
 • Canlyniadau mesuradwy: mae'r asesu yn y gweithle'n sicrhau y caiff y sgiliau newydd eu trosglwyddo'n effeithiol i'ch busnes.

Gofynion mynediad

Does yna ddim gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd cyfranogwyr yn:

 • Gweithio fel rheolwyr llinell gyntaf neu'n awyddus i gael gwaith fel rheolwyr
 • Meddu ar Sgiliau Sylfaenol, Llythrennedd a Rhifedd digonol er mwyn gallu elwa i'r eithaf o'r rhaglen
 • Cael cefnogaeth eu cyflogwyr, gyda neu heb nawdd

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs ar-lein, mae wedi ei arwain gan diwtor drwy gyfuniad o sesiynau wedi eu hamserlennu yn cynnwys y canlynol:

 • Pecyn cyflwyno ar-lein*
 • Gweminarau (sesiynau addysgu proffesiynol wedi eu harwain gan diwtor ar-lein)
 • Setiau dysgu gweithredol (grŵp ac unigol).
 • Trafodaethau proffesiynol
 • Astudiaethau achos
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau
 • Astudio personol dan gyfarwyddyd
 • Sesiynau Tiwtorial personol 1-2-1

* Bydd y pecyn cyflwyno ar-lein yn eich ymgyfarwyddo'n llwyr gyda'r holl offer a sut i gael mynediad iddynt. Byddwch yn derbyn hyn unwaith byddwch wedi cofrestru ar y cwrs ond cyn i chi ddechrau'r sesiynau a addysgwyd. Cewch hefyd ddefnyddio cyfleusterau amgylchedd ddysgu rhith-wirionedd lle y ceir eich holl adnoddau dysgu, a fydd yn eich cefnogi'n llawn drwy gydol eich astudiaethau

** Dylid nodi fod gliniadur/cyfrifiadur, meicroffon, camera a mynediad i'r rhyngrwyd yn ofynnol ar gyfer y rhaglen hon. Nid yw ffonau symudol a PDA's yn addas ac ni fyddant yn darparu profiad dysgu da.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau seiliedig ar waith
 • Cyflwyniadau llafar
 • Adolygiadau adfyfyriol

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs pellach neu i wneud cynnydd yn eich gwaith. Os ydych eisoes yn rheolwr, bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn rheolwr effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn datblygu'ch arferion proffesiynol ac mae'n bosib y gallwch anelu at gael dyrchafiad yn rheolwr canol.

Yn addysgol, y cam rhesymegol nesaf fyddai cwblhau Tystysgrif a Diploma Lefel 3 yr ILM mewn Arwain a Rheoli. Wedi i chi gwblhau'r Diploma Lefel 3, gallwch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Dyfarniad Lefel 4 yr ILM mewn Arwain a Rheoli. Bydd y dyfarniad hwn yn eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau rheolwr canol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol