Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  8 wythnos

 • Dwyieithog:

  Dim

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli'n ddelfrydol i unigolion sy'n ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli ond nad ydynt wedi cael hyfforddiant ffurfiol, ac sydd o ddifrif ynghylch datblygu eu medrau.

Mae'n arbennig o addas i arweinwyr tîm sydd am gael dyrchafiad i'r lefel reoli nesaf, ac i reolwyr y mae gofyn iddynt arwain pobl drwy newid sefydliadol, toriadau cyllidebol neu sefyllfaoedd anodd eraill.

O'ch safbwynt chi, manteision dilyn y cwrs hwn yw

 • Dysgu amrywiaeth o sgiliau arwain a rheoli allweddol
 • Defnyddio sgiliau newydd yn eich swydd
 • Gwella'ch gallu i arwain
 • Cymell ac ennyn diddordeb timau, a rheoli cysylltiadau'n hyderus
 • Datblygu'ch sgiliau arwain gan ddefnyddio'ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a'ch cymhellion eich hun
 • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant i arweinwyr timau a darpar reolwyr

O safbwynt eich cyflogwr, manteision dilyn y cwrs hwn yw:

 • Rheolwyr effeithiol a hyderus
 • Cysylltiadau a chyfathrebu gwell mewn timau
 • Gweithio yn well mewn tîm a gwell arweinyddiaeth
 • Canlyniadau mesuradwy: mae'r asesu yn y gweithle'n sicrhau y caiff y sgiliau newydd eu trosglwyddo'n effeithiol i'ch busnes.

Gofynion mynediad

Does yna ddim gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd cyfranogwyr yn:

 • Gweithio fel rheolwyr llinell gyntaf neu'n awyddus i gael gwaith fel rheolwyr
 • Meddu ar Sgiliau Sylfaenol, Llythrennedd a Rhifedd digonol er mwyn gallu elwa i'r eithaf o'r rhaglen
 • Cael cefnogaeth eu cyflogwyr, gyda neu heb nawdd

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cynhelir y cyrsiau ar ddiwrnod penodedig bob wythnos, gyda dosbarthiadau'n cael eu darparu rhwng tua 9.30yb a 14.30yh.

Cyflwynir y cwrs ar-lein, gan ddefnyddio llwyfannau Google Meet neu Zoom. Mae’n cael ei arwain gan diwtor trwy gyfuniad o sesiynau wedi’u hamserlennu sy’n cynnwys y canlynol:

 • Pecyn sefydlu ar-lein* Gweminarau (gweithwyr addysgu proffesiynol ar-lein a arweinir gan diwtor)
 • Dosbarthiadau Ar-lein
 • Setiau dysgu gweithredol (grŵp ac unigol)
 • Trafodaethau proffesiynol
 • Astudiaethau achos
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau Hunanasesiadau
 • Astudiaeth bersonol dan gyfarwyddyd
 • Sesiynau Tiwtorial personol 1-2-1

Byddwch hefyd yn cael mynediad i amgylchedd dysgu rhithwir (Moodle) lle mae eich holl adnoddau dysgu, a fydd yn eich cefnogi'n llawn trwy gydol eich astudiaethau.

** Sylwch fod angen gliniadur/cyfrifiadur, meicroffon, camera a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer y rhaglen hon. Nid yw ffonau symudol a PDA yn addas ac ni fyddant yn darparu profiad dysgu da.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau seiliedig ar waith
 • Adolygiadau adfyfyriol

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn eich galluogi i symud ymlaen mewn addysg a chyflogaeth. Os os ydych eisoes mewn swydd reoli, mae'r cwrs yn eich helpu i fod yn effeithiol a rheolwr effeithlon. Byddwch yn datblygu eich arfer proffesiynol ac efallai y byddwch yn gallu gweithio tuag at ddyrchafiad i reolaeth ganol.

Ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus, gallwch barhau i gwblhau'r MLD Tystysgrif a Diploma Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Wrth i chi symud ymlaen eich gyrfa, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy'n helpu i'ch paratoi ar gyfer cyfrifoldebau rheolaeth ganol. Ar ddiwedd y cwrs, bydd eich tiwtor cwrs yn cael trafodaeth gyda chi am y camau nesaf priodol.

Ar ddiwedd y cwrs, bydd eich tiwtor cwrs yn cael trafodaeth gyda chi am y camau nesaf priodol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol