Trin Gwallt Lefel 2 Tystygrif (VRQ)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:


Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gobeithio cychwyn gyrfa ym maes trin gwallt? Hoffech chi wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau technegol?

Mae'r rhaglen ymarferol hon yn adeiladu ar eich dealltwriaeth bresennol ac yn eich dysgu sut i ddod yn steilydd. Byddwch yn astudio pob agwedd ar steilio gwallt, yn cynnwys torri, permio, lliwio, sychu a setio gwahanol fathau o wallt a gwallt o wahanol hyd.

Hefyd, byddwch yn datblygu sgiliau wrth ymdrin â chleientiaid, gwaith derbynfa, triniaethau gwallt/croen y pen ac iechyd a diogelwch. Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r rhaglen lefel 1 ym maes Trin Gwallt, a bydd yn parhau i'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector gwallt a harddwch.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen i fod wedi cwblhau tylino croen y pen.

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Gweithdai
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
 • Amgylchedd dysgu Realistig

Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o'r rhaglen.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Byddwch hefyd yn astudio cymwysterau perthnasol eraill, a allai gynnwys Sgiliau Cyflogadwyedd.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ar-lein

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i'ch helpu symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg. Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Trin Gwallt Lefel 2 (NVQ)
 • Therapi Harddwch Lefel 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos