Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cymhwyster Sylfaen Adeiladwaith (Plymio a Teilio)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 Flwyddyn

Gwnewch gais
×

Cymhwyster Sylfaen Adeiladwaith (Plymio a Teilio)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes - Plymio neu Teilio?

Rydych chi'n gwybod eich bod chi am ddilyn un o'r crefftau hyn ym maes Adeiladu. Yna mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi!

Dyma'r cymhwyster newydd yng Nghymru sy'n disodli Plymio Lefel 1 a Teilio Lefel 1 yn Rhyl. Byddwch yn astudio dwy grefft: Plymio a Teilio.

Mae'r rhaglen hon yn eich cyflwyno i sgiliau rhagarweiniol plymio a theilio. Mae'r cwrs Sylfaen yn darparu cwricwlwm eang sy'n ymdrin â gyrfaoedd a rolau swyddi a geir yn gyffredin yn y sector adeiladu.

Mae gan gymhwyster 'City & Guilds' unedau a themâu cyffredin a geir mewn llwybrau Sylfaen eraill mewn Adeiladu; y nod yw ehangu'r wybodaeth ehangach am sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithredu ac arfogi dysgwyr yn well ar gyfer cyflogaeth yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy'n edrych i weithio ym maes adeiladu. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r ysgol, neu unigolion o sectorau eraill sy'n chwilio am newid gyrfa.

Byddwch yn ennill y wybodaeth ymarferol sydd ei angen arnoch i symud ymlaen i Gymhwyster Dilyniant Adeiladu (Lefel 2) neu i'r diwydiant trwy ennill Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU Gradd G neu uwch
 • neu fod wedi cwblhau'r cymhwyster Llwybr i Sgiliau Adeiladu,
 • neu gymhwyster lefel 1 perthnasol,
 • neu brofiad perthnasol yn y diwydiant, neu waith perthnasol arall.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau pwnc-benodol, yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, neu'n gwrthsefyll TGAU.

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith unigol a grŵp
 • Sesiynau ymarferol gweithdy gyda chyfleusterau
 • Gweithdy rhagorol
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth mewn ystafelloedd dosbarth ag offer da
 • Trafodaethau
 • Arddangosiadau
 • Cymorth 1 i 1
 • Tiwtorial Personol
 • Sesiynau Tiwtorial Grŵp
 • Ymweliadau Addysgol
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) fel Moodle neu Google Classroom.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen hon trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau / aseiniadau ysgrifenedig
 • Arholiad theori amlddewis ar-lein
 • Prawf synoptig ymarferol, i gynnwys y ddau lwybr masnach.
 • Trafodaeth dan arweiniad.

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a nifer werthfawr o sgiliau i chi sy'n eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth trwy Brentisiaeth (Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Plymio a Gwresogi), neu addysg bellach gyda'r Cymhwyster Dilyniant Adeiladu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

N/A

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'