Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Sylfaen mewn Adeiladu (Gwaith Coed a Toi)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 Blwyddyn

Gwnewch gais
×

Sylfaen mewn Adeiladu (Gwaith Coed a Toi)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa mewn Gwaith Coed a Toi?

Mae'r rhaglen hon yn eich cyflwyno i sgiliau rhagarweiniol Gwaith Coed a Toi. Mae'r cwrs Sylfaen yn darparu cwricwlwm eang sy'n ymdrin â gyrfaoedd a rolau swyddi a geir yn gyffredin yn y sector adeiladu.

Mae gan gymhwyster 'City & Guilds' unedau a themâu cyffredin a geir mewn llwybrau Sylfaen eraill mewn Adeiladu; y nod yw ehangu'r wybodaeth ehangach am sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithredu ac arfogi dysgwyr yn well ar gyfer cyflogaeth yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy'n edrych i weithio ym maes adeiladu. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r ysgol, neu unigolion o sectorau eraill sy'n chwilio am newid gyrfa.

Byddwch yn ennill y wybodaeth ymarferol sydd ei angen arnoch i symud ymlaen i Gymhwyster Dilyniant Adeiladu (Lefel 2) neu i'r diwydiant trwy ennill Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd G neu uwch
 • neu fod wedi cwblhau'r cymhwyster Llwybr i Sgiliau Adeiladu,
 • neu gymhwyster lefel 1 perthnasol,
 • neu brofiad perthnasol yn y diwydiant, neu waith perthnasol arall.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad; bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi drafod agweddau ar y rhaglen a chyfleoedd gyrfa.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau pwnc-benodol, yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, neu'n gwrthsefyll TGAU.

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Sesiynau ymarferol gweithdy
 • Gweithdy rhagorol
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth tiwtorial
 • Ymweliadau Addysgol
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen hon trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Arholiad theori amlddewis ar-lein (ar yr amod yn ddwyieithog, gall dysgwyr newid rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ystod y prawf ar-lein)
 • Prawf synoptig ymarferol, i gynnwys y ddau lwybr masnach
 • Trafodaeth gyffredinol

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a nifer werthfawr o sgiliau i chi sy'n eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth trwy Brentisiaeth, neu addysg bellach gyda'r Cymhwyster Dilyniant Adeiladu.

Dewisiadau Dilyniant: Cymhwyster Dilyniant Adeiladu

Mae'r Cymhwyster Dilyniant yn caniatáu i ddysgwyr ganolbwyntio ar un grefft benodol:

 • Gosod brics
 • Gwaith Saer ac Asiedydd
 • Plymio
 • Gosodiad Trydanol
 • Plastro
 • Paentio ac Addurno

Prentisiaeth ym maes Adeiladu

(sylwch, mae prentisiaethau mewn adeiladu yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau'r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu, mae dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymhwyster hwn tra'n mynychu cwrs adeiladu amser llawn yng Ngrŵp Llandrillo Menai wedi'u heithrio o'r Cymhwyster Sylfaen yn ystod prentisiaeth)

Gall llwybr y Cymhwyster Dilyniant fod yn wahanol i'r llwybr Sylfaen mewn Adeiladu.

 • Gosod brics
 • Gwaith Saer ac Asiedydd
 • Plymio
 • Gosodiad Trydanol
 • Plastro
 • Paentio ac Addurno

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

N/A

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'