Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cymhwyster Sylfaen ym maes Adeiladu (Gosod Brics a Plastro)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 Flwyddyn

Gwnewch gais
×

Cymhwyster Sylfaen ym maes Adeiladu (Gosod Brics a Plastro)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes - Bricsio neu Blastro?

Rydych chi'n gwybod eich bod chi am ddilyn un o'r crefftau hyn ym maes Adeiladu. Yna mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi!

Dyma'r cymhwyster newydd yng Nghymru sy'n disodli Brics Lefel 1 a Phlastro Lefel 1 yn Nolgellau. Byddwch yn astudio dwy grefft: Bricsio a Phlastro.

Mae'r rhaglen hon yn eich cyflwyno i dechnegau sylfaenol plastro a gosod briciau, gan eich paratoi ar gyfer gweithio yn y crefftau hyn. Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth gefndir i chi am yrfaoedd a phroffesiynau adeiladu eraill; bydd yn rhoi’r sgiliau ymarferol i chi gyflawni amrywiaeth o dasgau gosod briciau a phlastro, a bydd yn rhoi’r theori sylfaenol i chi am y math o waith y mae briciwr a phlastrwr yn ei wneud ynghyd â gwybodaeth am wahanol systemau gosod brics a phlastro.

Mae gan y cymhwyster Sylfaen unedau a themâu cyffredin a geir mewn llwybrau Sylfaen mewn Adeiladu eraill; y nod yw ehangu'r wybodaeth ehangach am sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithredu ac arfogi dysgwyr yn well ar gyfer cyflogaeth yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy'n edrych i weithio ym maes adeiladu. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r ysgol, neu unigolion o sectorau eraill sy'n chwilio am newid gyrfa. Byddwch yn ennill y wybodaeth ymarferol sydd ei hangen arnoch i symud ymlaen i Gymhwyster Dilyniant Adeiladu (Lefel 2) neu i'r diwydiant trwy ennill Prentisiaeth.

Gofynion mynediad

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs hwn, bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi:

 • 4 TGAU ar radd G neu'n uwch neu Cymhwyster Llwybr at Sgiliau Adeiladu llwyddiannus,

neu

 • Gymhwyster Lefel 1 perthnasol, neu brofiad gwaith diwydiant perthnasol, neu gyflogaeth berthnasol.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir ichi ddod i gyfweliad i roi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau pwnc-benodol, yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Sesiynau ymarferol gyda chyfleusterau gweithdy rhagorol
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)
 • Gwersi theori mewn ystafelloedd dosbarth ag offer da
 • TrafodaethauArddangosiadau
 • 1: 1 a sesiynau tiwtorial grŵp

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen hon trwy'r canlynol:

 • Prawf synoptig ar ddiwedd y cwrs
 • Arholiad theori amlddewis ar-lein.
 • Trafodaeth dan arweiniad

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a set werthfawr o sgiliau i chi sy'n eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth trwy Brentisiaeth neu addysg bellach gyda'r Cymhwyster Dilyniant Adeiladu.

Dewisiadau Dilyniant:

Cymhwyster Dilyniant Adeiladu

Mae'r rhaglen Dilyniant yn caniatáu i ddysgwyr ganolbwyntio ar un grefft benodol. Y dewis gorau fyddai symud ymlaen i un o'r canlynol:

 • Dilyniant Plastro Lefel 2
 • Dilyniant Bricsio Lefel 2

Prentisiaeth mewn Adeiladu

 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Brics
 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Plastro

(nodwch, bod prentisiaethau mewn adeiladu yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau'r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu, mae dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymhwyster hwn wrth fynychu cwrs adeiladu amser llawn yng Ngrŵp Llandrillo Menai wedi'u heithrio o'r Cymhwyster Sylfaen yn ystod prentisiaeth)

Gall y llwybr Cymhwyster Dilyniant fod yn wahanol i'r fasnach a gymerwyd yn ystod y Sefydliad mewn Cymhwyster Adeiladu.

Cyfleoedd gyrfa Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig:

 • Pensaer

 • Saer Coed

 • Peiriannydd Sifil a Strwythurol

 • Trydanwr

 • Ymgynghorydd Amgylcheddol

 • Peiriannydd Gosod, Cynnal a Chadw Nwy

 • Peintiwr ac Addurnwr

 • Plastrwr

 • Plymwr

 • Syrfëwr

 • Cynlluniwr Tref a Gwlad

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'