Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
  International
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhaglen yn ddefnyddiol os ydych yn gobeithio mynd ymlaen yn syth i yrfa ym maes Cynnal a Chadw, Gweithrediadau, Dylunio, Peirianneg Cynhyrchu neu Wasanaethau Technegol. Bydd y cwrs hefyd yn eich galluogi i astudio cyrsiau uwch mewn Gweithgynhyrchu, Peirianneg Fecanyddol neu Beirianneg Cynhyrchu.

Mae'r cwrs yn un ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Saesneg neu Cymraeg, a Gwyddoniaeth, ac o leiaf gradd B mewn Mathemateg (Haen Uwch), NEU
 • Cymhwyster Lefel 2 perthnasol

Rhoddir ystyriaeth i brofiad cyfatebol, gan drin pob cais yn unigol

Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • sesiynau yn y dosbarth
 • gwaith myfyriwr ganolog
 • arddangosiadau
 • trafodaethau
 • tiwtorialau
 • profiad gwaith
 • amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • aseiniad i'w wneud mewn amser penodol
 • arsylwi parhaus
 • asesu'ch gwaith ymarferol - profion aml-ddewis
 • asesiadau ysgrifenedig dan reolaeth

Dilyniant

Mae prifysgolion yn gyffredinol yn cydnabod y rhaglen hon. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • HNC mewn Peirianneg Gyffredinol
 • HNC/HND mewn Technoleg Fecanyddol
 • HNC/HND mewn Technoleg Drydanol ac Electronig

Ymhlith y graddau Prifysgol posibl mae: Peirianneg Drydanol, Peirianneg Electronig neu Beirianneg Pŵer.

Mae Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch hefyd yn ddewisiadau a allai apelio os ydych yn chwilio am waith yn lleol neu gyda chwmnïau cenedlaethol mwy.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Llangefni