Sgiliau Digidol ar gyfer TG, Rhwydweithio a Datblygu Meddalwedd (Lefel 3)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth? A fyddech chi'n elwa ar gwrs TG amrywiol a fyddai'n eich paratoi ar gyfer ystod eang o rolau TG? Mae'r rhaglen hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i chi o nifer o feysydd sy'n greiddiol i Dechnoleg Gwybodaeth a chyfle i ennill cymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig.

Mae Technoleg Gwybodaeth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc sy'n agor drysau i lawer o wahanol ddiwydiannau.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os nad ydych yn siŵr ym mha faes TG yr hoffech chi weithio, neu os ydych am ddysgu cymysgedd o sgiliau TG.Byddwch yn astudio amrywiaeth o feysydd arbenigol gan gynnwys caledwedd dylunio a graffeg, datblygu rhaglenni, rhwydweithio a rhaglennu.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar gyfleusterau rhagorol gan gynnwys offer aml-gyfrwng, ystafelloedd caledwedd a rhwydweithio yn ogystal â gweithdy TG i astudio ynddo yn eich amser eich hun. Cynigir cyfleoedd i ehangu eich dysg drwy ymweliadau gan siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp a theithiau.

Mae'r cwrs wedi'i ddiweddaru'n ddiweddar ac wedi ei ddatblygu i alluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth dechnegol sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant cyfrifiadurol neu i alluogi dilyniant i gyrsiau gradd addysg uwch mewn technoleg gwybodaeth a meysydd cysylltiedig, megis atebion technoleg ddigidol, rheoli TG ar gyfer busnes, rhwydweithiau cyfrifiadurol a chyfrifiaduron diogelwch neu greadigol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Teilyngdod mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiectau

Dilyniant

Oherwydd bod y cwrs yn cynnig ystod eang o sgiliau TG bydd gennych amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i gwrs Addysg Uwch, megis:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Gallech hefyd gwblhau prentisiaeth mewn nifer o gyd-destunau cyfrifiadura.

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, gallwch fanteisio ar y meysydd TG yr ydych wedi eu hastudio. Gallwch hefyd barhau i ddatblygu drwy ddilyn cyrsiau proffesiynol Microsoft neu Cisco tra ydych yn gweithio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos