Sgiliau Digidol Canolradd ar gyfer TG, Codio a Dylunio Gwefannau (Lefel 2)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs TGCh fyddai'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar faes penodol?

 • Oes gennych chi ddiddordeb yn y technolegau creadigol TGCh ddiweddaraf?
 • A ydych yn defnyddio ffôn smart neu dabled?
 • Ydych chi eisiau creu cynhyrchion a systemau technoleg, yn hytrach na'u defnyddio yn unig?
 • A fyddech yn hoffi creu ap ffôn?

Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddewis pa agwedd ar TGCh yr hoffech arbenigo arno, pa un ai a ydych am ddilyn trywydd anarbenigol a gwella'ch sgiliau cyfrifiadura cyffredinol neu ddilyn trywydd arbenigol a dysgu sgiliau rhaglennu/datblygu.

Mae'r sgiliau TGCH creiddiol sy'n hanfodol er mwyn paratoi ar gyfer cymhwyster Lefel 3, addysg uwch neu gyflogaeth yn rhan annatod o'r ddau drywydd.

Mae unedau'n cynnwys:

 • Creu Gwefannau
 • Creu Gemau
 • Ceisiadau Symudol
 • Atebion Rhaglennu

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithgareddau sy'n seiliedig ar waith ymarferol, gwaith theori ac asesiadau portffolio. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol y coleg mewn ystafelloedd TG arbenigol yn ogystal â gweithdy TG i astudio ynddo yn eich amser eich hun.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Asesir y cwrs hwn drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • TG i Ymarferwyr Lefel 3
 • TG a Datblygu Meddalwedd Lefel 3
 • Animeiddio 3D a Datblygu Gemau Lefel 3
 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos