Datblygiad ac Addysg Plant: Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • HWB Dinbych
  • Llangefni

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa'n gweithio gyda phlant ifanc? Ydych chi am feithrin sgiliau ymarferol ym maes gofal, dysgu, chwarae a datblygiad plant? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau y mae'n rhaid eu cael i gefnogi lles a datblygiad plant. Mae i'r dim i'ch paratoi ar gyfer amrywiol yrfaoedd, mewn ysgolion, meithrinfeydd, ym maes gofal iechyd ac mewn lleoliadau eraill, ac mae'n rhoi sylfaen i'r sawl sydd am barhau i astudio ar lefel uwch.

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn addas i bawb sydd am fod yn rhan o Weithlu Plant a Phobl Ifanc Cymru. Mae'r cymhwyster Lefel 2 hwn ym maes Gofal Plant wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr ôl-16 yng Nghymru sy'n gweithio, neu'n dymuno gweithio, mewn lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant o dan 8 oed ac yng ngwasanaethau plant 0-19 oed y GIG, sy'n cynnwys lleoliadau iechyd plant. Bydd yn edrych ar ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol, e.e. y GIG, Gwaith Ieuenctid, a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth o bynciau perthnasol fel dysgu a datblygiad plant, chwarae, diogelu, gofal a chydraddoldeb a byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd wedi gweithio'n broffesiynol yn y diwydiant.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Sesiynau ymarferol
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir (Darpariaeth ar-lein)

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Asesiadau Dan Reolaeth a Gynhelir yn Fewnol
 • Arholiad Amlddewis Ar-lein

Yn ystod y cwrs byddwch hefyd yn parhau i feithrin nifer o sgiliau, yn cynnwys rhifedd, llythrennedd a sgiliau digidol.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r cymwysterau cenedlaethol sydd eu hangen i gofrestru gyda gweithlu'r sector. Bydd hyn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Gallech wneud cais i ddilyn rhaglen Lefel 3 neu un o'n cyrsiau seiliedig ar waith ym maes gofal plant neu iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn eich gwneud yn fwy cymwys fyth i weithio ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant. Gallech hefyd ddefnyddio'ch sgiliau ym myd gwaith.

Os dewiswch astudio ymhellach, gallwch fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Datblygiad ac Addysg Plant (Lefel 3)
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3
 • Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 2/3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?