Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

AAT – Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai, Llwyn Brain
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan-amser 1 diwrnod yr wythnos. Medi - Tachwedd (y flwyddyn ganlynol).

Gwnewch gais
×

AAT – Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Diploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifyddu Proffesiynol yn ymdrin â phynciau a thasgau lefel uchel ym maes cyfrifyddu a chyllid. Bydd dysgwyr yn astudio ac yn dod yn hyderus gyda sgiliau a rhaglenni rheolaeth ariannol ac yn datblygu'r gallu i ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, yn argymell strategaethau systemau cyfrifyddu ac yn llunio a chyflwyno adroddiadau cymhleth ym maes rheolaeth cyfrifyddu. Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu am feysydd arbenigol megis treth, archwilio, rheoli credyd a dyledion yn ogystal â rheoli arian parod a chyllid. Yn ogystal, cyflwynir themâu allweddol yn y gyfres o gymwysterau ym maes cyfrifyddu, yn cynnwys technoleg, moeseg, cynaliadwyedd a chyfathrebu.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys tair uned orfodol a dwy uned arbenigol ddewisir o blith pump opsiwn

Dyma'r unedau gorfodol:

 • Cyfrifyddu ym maes Rheoli (Cymhwysol)
 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol
 • Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol

Mae'r unedau dewisol yn cynnwys: (Nodwch y bydd eich dewis i'w drafod fel y bo'n briodol - mae'n bosib na fydd yr holl opsiynau ar gael)

 • Treth Fusnes
 • Treth Bersonol
 • Archwilio a Sicrwydd Busnes
 • Rheoli Cyllid ac Arian Parod
 • Rheoli Credyd a Dyledion

Gofynion mynediad

 • Wedi cyflawni Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu yn ddiweddar
 • TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C neu brofiad gwaith perthnasol
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd ym maes cyfrifyddu.
 • Mae gofyn i bob dysgwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darlithoedd yn y dosbarth

Asesiad

Caiff yr unedau eu hasesu'n unigol drwy gyfrwng asesiadau diwedd uned ar gyfrifiadur.

Dilyniant

Unwaith fydd y dysgwyr wedi cymhwyso ac wedi bodloni meini prawf yr AAT, gallent wneud cais am aelodaeth lawn yr AAT, a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio'r llythrennau MMAT ar ôl eu henw. Fodd bynnag, prif ganlyniad Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifyddu Proffesiynol yw y gallai hyn arwain at ystod eang o swyddi llwyddiannus ym maes cyfrifyddu a chyllid, gan gynnwys:

 • Technegydd Cyfrifyddu Proffesiynol
 • Cynorthwyydd Archwilio
 • Cyfrifydd Cynorthwyol ym maes Rheoli
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr Rhestr Gyflogau
 • Uwch Swyddog Cadw Cyfrifon
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Cynorthwyydd Cyfrifon Taladwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Treth Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Biliau
 • Uwch Gyfrifydd Cronfa
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Goruchwylydd Treth
 • Cyfrifydd TAW.

Gwybodaeth campws Bangor

Dydd Iau - yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Dydd Iau - yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth