Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

AAT – Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai, Llwyn Brain
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan-amser, 1 diwrnod neu 2 gyda'r nos yr wythnos

Gwnewch gais
×

AAT – Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y cymhwyster hwn yw sicrhau bod dysgwyr yn barod i ddilyn gyrfa ym maes busnes, cyllid neu gyfrifyddu proffesiynol neu fynd ymlaen i addysg bellach.

Bydd dysgwyr yn dysgu ac yn datblygu sgiliau a fydd eu hangen arnynt wrth ymdrin â phrosesau ariannol, yn cynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifyddu, cadw cyfrifon uwch a pharatoi datganiadau ariannol.

Byddant hefyd yn dod i ddeall yr amgylchedd busnes, y dechnoleg a ddefnyddir ym maes cyllid a chyfrifyddu, materion busnes o ran rhestrau cyflogau a threth ar werth (TAW) (mae'n bosib y defnyddir term gwahanol mewn gweledydd eraill), problemau ym maes busnes, technegau cyfrifyddu rheoli, egwyddorion moesegol ac ystyriaethau cynaliadwyedd.

Bydd dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth am fyd busnes o ran ei strwythur a'i bwrpas yn ogystal â gwerthfawrogi'r amgylchedd busnes ehangach. Byddant hefyd yn datblygu sgiliau i gefnogi prosesau ariannol cymhleth, megis cyfrifon terfynol, adroddiadau ac adenillion, defnyddio technoleg i ddarparu gwybodaeth cyfrifyddu rheoli a llenwi ffurflenni TAW.

Disgwylir i'r dysgwyr fod yn gyfrifol am lunio a chwblhau tasgau a gweithdrefnau, yn ogystal â defnyddio eu hymreolaeth a'u barn o fewn ffiniau cyfyngedig, megis ymwybyddiaeth o safbwyntiau neu ddulliau gwahanol o fewn maes astudio neu waith penodol.

Bydd gofyn iddynt ddefnyddio amrywiaeth o ddata a gwybodaeth am fusnes i ystyried a rhannu gwybodaeth allweddol i allu gwneud penderfyniadau busnes. Yn ogystal, cyflwynir themâu allweddol drwy gydol y gyfres o gymwysterau ym maes cyfrifyddu, yn cynnwys technoleg, moeseg, cynaliadwyedd a chyfathrebu.

Caiff y pedair uned eu hasesu'n unigol drwy gyfrwng asesiadau diwedd uned ar gyfrifiadur.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys pedair uned orfodol.

 • Ymwybyddiaeth o fusnes
 • Cyfrifyddu Ariannol : Paratoi Datganiadau Ariannol
 • Technegau Cyfrifyddu ym maes Rheoli
 • Prosesau Treth i Fusnesau

Gofynion mynediad

 • Wedi cyflawni Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cyfrifyddu yn ddiweddar
 • TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C neu brofiad gwaith perthnasol
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd ym maes cyfrifyddu.
 • Mae gofyn i bob dysgwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darlithoedd yn y dosbarth

Asesiad

Caiff y pedair uned eu hasesu'n unigol drwy gyfrwng asesiadau diwedd uned ar gyfrifiadur.

Dilyniant

Bydd y sgiliau cyfrifyddu a ddatblygir wrth astudio'r cymhwyster hwn yn galluogi'r dysgwr i chwilio am waith yn hyderus a/neu fynd ymlaen i lefel nesaf eu haddysg. Bydd yn arwain at ddetholiad o yrfaoedd gwych yn ogystal â chyfle i fynd ymlaen i astudio Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifyddu Proffesiynol a llwybr i addysg uwch.

Gallai'r sgiliau a ddatblygir drwy gyfrwng y cymhwyster hwn arwain at swyddi megis:

 • Cynorthwyydd Cyfrifon
 • Goruchwyliwr Cyfrifon Taladwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Cynorthwyol Swyddog Archwilio dan Hyfforddiant
 • Rheolwr Credyd
 • Cynorthwyydd Cyllid
 • Swyddog Cyllid
 • Goruchwyliwr Rhestr Gyflogau
 • Uwch Swyddog Cadw Cyfrifon
 • Cynorthwyydd Treth

Gwybodaeth campws Bangor

Dydd Mercher - yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

 • Dydd Mercher - yn y dosbarth 9am - 4.30pm
 • Nos Fawrth a Nos Iau - yn y dosbarth 6pm - 8.30pm

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth