Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Lefel AS/A
  Ieithoedd
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi loywi'ch Cymraeg llafar a'ch Cymraeg ysgrifenedig? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin eich sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu. Cewch hefyd ehangu'ch gwybodaeth am ddiwylliant a bywyd Cymru. Mae maes llafur y cwrs yn un cydlynol a buddiol dros ben, a bydd yn datblygu'ch sgiliau iaith i safon uwch. Bydd hefyd yn rhoi mwy o ddewis i chi o ran gyrfa ac yn gwella'ch rhagolygon o ran dilyn cwrs Addysg Uwch.

Os ydych wedi cwblhau TGAU haen uwch mewn Cymraeg fel Ail Iaith, ac os ydych am ddal ati i astudio'r iaith, dyma'r cwrs i chi. Gallwch ei ddilyn yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Wrth astudio'r Gymraeg, mae gofyn i fyfyrwyr ystyried materion moesol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol wrth ddarllen, astudio a thrafod amrywiaeth eang o lenyddiaeth Gymraeg sy'n cwmpasu sawl canrif. Ar y cwrs AS a'r cwrs A2, byddwch yn astudio nifer o bynciau, gan wella'ch sgiliau a'ch dealltwriaeth.

Blwyddyn 1 (AS)

CA1 Llafar: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r ffilm Gymraeg 'Hedd Wyn' ac yn ei thrafod mewn arholiad llafar. Cewch fagu hyder i siarad Cymraeg, yn ogystal ag astudio agwedd ar ddiwylliant Cymru.

CA2 Gwaith Cwrs: Yn yr uned hon, byddwch yn edrych ar bwnc o'ch dewis. Dylai'r thema fod yn ymwneud â Chymru e.e. gallech astudio chwaraeon yn y Rhyl, neu dwristiaeth yn eich ardal chi. Drwy wneud hynny, gallwch fireinio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn maes penodol.

CA3 Iaith a Barddoniaeth: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio saith cerdd Gymraeg, yn dysgu priod-ddulliau Cymraeg, ac yn edrych ar ramadeg y Gymraeg. Wrth wneud hyn, byddwch yn adeiladu ar yr hyn y gwnaethoch ei ddysgu ar eich cwrs TGAU, yn ogystal ag edrych ar agweddau eraill ar ddiwylliant Cymru.

Blwyddyn 2 (A2)

CA4 Llafar: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r ddrama 'Siwan' ac yn ei thrafod mewn arholiad llafar. Bydd hyn yn ychwanegu at eich gallu i werthfawrogi llenyddiaeth Gymraeg ac yn rhoi hwb i'ch sgiliau iaith.

CA5 Straeon Byrion a Thrawsieithu: Cewch astudio pedair stori fer ac ysgrifennu ymateb i erthygl Saesneg yn y Gymraeg.

CA6 Iaith a Barddoniaeth: Byddwch yn parhau i adeiladu ar yr hyn y gwnaethoch ei ddysgu yn eich cwrs TGAU a'ch cwrs AS. Byddwch yn gwella'ch dealltwriaeth o ramadeg ac yn dysgu sut i werthfawrogi cerddi Cymraeg ar lefel uwch.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd C mewn Cymraeg Ail Iaith

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen, ysgrifennu ac ymateb, gan ddadansoddi
 • Gweithio gyda chyfryngau fel ffilmiau, erthyglau a llenyddiaeth

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Caiff y cwrs ei asesu fel a ganlyn:

 • Arholiadau allanol fis Mai a fis Mehefin bob blwyddyn
 • Asesiadau llafar a gwaith cwrs

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais i'w dilyn mae Cymraeg, Astudiaethau Cyfieithu, pynciau ieithyddol eraill, a llawer mwy.

Hefyd, bydd y sgiliau iaith Gymraeg y byddwch yn eu meithrin yn gwella'ch gobaith o gael gwaith ac yn cyfoethogi'ch gallu i werthfawrogi diwylliant a chymunedau Cymraeg. Gallech gael gyrfa yng Nghymru neu du hwnt - mewn llywodraeth leol, yn Llywodraeth Cymru, y sector Iechyd, y sector Addysg neu yn y cyfryngau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos