Lefel AS/A Cymraeg (Ail Iaith)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Llawn Amser
 • Maes Rhaglenni
  Lefel AS/A, Languages
 • Hyd

  1-2 flynedd

 • Math o gwrs
  Llawn Amser
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi loywi'ch Cymraeg llafar a'ch Cymraeg ysgrifenedig? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin eich sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu. Cewch hefyd ehangu'ch gwybodaeth am ddiwylliant a bywyd Cymru. Mae maes llafur y cwrs yn un cydlynol a buddiol dros ben, a bydd yn datblygu'ch sgiliau iaith i safon uwch. Bydd hefyd yn rhoi mwy o ddewis i chi o ran gyrfa ac yn gwella'ch rhagolygon o ran dilyn cwrs Addysg Uwch.

Os ydych wedi cwblhau TGAU haen uwch mewn Cymraeg fel Ail Iaith, ac os ydych am ddal ati i astudio'r iaith, dyma'r cwrs i chi. Gallwch ei ddilyn yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Wrth astudio'r Gymraeg, mae gofyn i fyfyrwyr ystyried materion moesol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol wrth ddarllen, astudio a thrafod amrywiaeth eang o lenyddiaeth Gymraeg sy'n cwmpasu sawl canrif. Ar y cwrs AS a'r cwrs A2, byddwch yn astudio nifer o bynciau, gan wella'ch sgiliau a'ch dealltwriaeth.

Blwyddyn 1 (AS)

CA1 Llafar: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r ffilm Gymraeg 'Hedd Wyn' ac yn ei thrafod mewn arholiad llafar. Cewch fagu hyder i siarad Cymraeg, yn ogystal ag astudio agwedd ar ddiwylliant Cymru.

CA2 Gwaith Cwrs: Yn yr uned hon, byddwch yn edrych ar bwnc o'ch dewis. Dylai'r thema fod yn ymwneud â Chymru e.e. gallech astudio chwaraeon yn y Rhyl, neu dwristiaeth yn eich ardal chi. Drwy wneud hynny, gallwch fireinio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn maes penodol.

CA3 Iaith a Barddoniaeth: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio saith cerdd Gymraeg, yn dysgu priod-ddulliau Cymraeg, ac yn edrych ar ramadeg y Gymraeg. Wrth wneud hyn, byddwch yn adeiladu ar yr hyn y gwnaethoch ei ddysgu ar eich cwrs TGAU, yn ogystal ag edrych ar agweddau eraill ar ddiwylliant Cymru.

Blwyddyn 2 (A2)

CA4 Llafar: Yn yr uned hon, byddwch yn astudio'r ddrama 'Siwan' ac yn ei thrafod mewn arholiad llafar. Bydd hyn yn ychwanegu at eich gallu i werthfawrogi llenyddiaeth Gymraeg ac yn rhoi hwb i'ch sgiliau iaith.

CA5 Straeon Byrion a Thrawsieithu: Cewch astudio pedair stori fer ac ysgrifennu ymateb i erthygl Saesneg yn y Gymraeg.

CA6 Iaith a Barddoniaeth: Byddwch yn parhau i adeiladu ar yr hyn y gwnaethoch ei ddysgu yn eich cwrs TGAU a'ch cwrs AS. Byddwch yn gwella'ch dealltwriaeth o ramadeg ac yn dysgu sut i werthfawrogi cerddi Cymraeg ar lefel uwch.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd C mewn Cymraeg Ail Iaith

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen, ysgrifennu ac ymateb, gan ddadansoddi
 • Gweithio gyda chyfryngau fel ffilmiau, erthyglau a llenyddiaeth

Asesiad

Caiff y cwrs ei asesu fel a ganlyn:

 • Arholiadau allanol fis Mai a fis Mehefin bob blwyddyn
 • Asesiadau llafar a gwaith cwrs

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais i'w dilyn mae Cymraeg, Astudiaethau Cyfieithu, pynciau ieithyddol eraill, a llawer mwy.

Hefyd, bydd y sgiliau iaith Gymraeg y byddwch yn eu meithrin yn gwella'ch gobaith o gael gwaith ac yn cyfoethogi'ch gallu i werthfawrogi diwylliant a chymunedau Cymraeg. Gallech gael gyrfa yng Nghymru neu du hwnt - mewn llywodraeth leol, yn Llywodraeth Cymru, y sector Iechyd, y sector Addysg neu yn y cyfryngau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos