Lefel AS/A Astudiaethau'r Cyfryngau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y trafodaethau beirniadol sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau.

Gallwch astudio cyfuniad o:

 • TAAU
 • Diplomâu Cenedlaethol BTEC
 • Lefel AS
 • Lefel A
 • Cymwysterau NVQ

Gwybodaeth Uned

Mae cwrs Lefel A CBAC mewn Astudio'r Cyfryngau wedi'i gynllunio er mwyn i fyfyrwyr allu defnyddio eu profiad o'r cyfryngau a datblygu eu gallu i ymateb yn feirniadol i'r cyfryngau. Mae'n galluogi myfyrwyr i ymchwilio i amrywiaeth eang o gyfryngau, yn cynnwys technoleg cyfryngau digidol, gan ddefnyddio'r cysyniadau sylfaenol sy'n sail i astudio'r cyfryngau: testunau, diwydiant a chynulleidfaoedd.

Mae'r fanyleb hefyd yn hybu gwaith creadigol fel y gall myfyrwyr ddod i werthfawrogi'r cyfryngau'n fwy drwy eu gwaith cynhyrchu eu hunain, gan ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu. Ar y cwrs A2 yn enwedig, caiff myfyrwyr gyfle i ymchwilio i bwnc a fydd wedyn yn sail i'w cynhyrchiad. Drwy hynny, cânt eu hannog i greu cynyrchiadau y cyfrannodd ymwybyddiaeth o faterion cyfryngau cyfoes iddynt.

Anogir ymgeiswyr i:

 • ddatblygu eu diddordeb a'u mwynhad o destunau'r cyfryngau
 • edrych ar ddatblygiad sefydliadau cyfryngol
 • dadansoddi'r ffordd mae gwahanol gyfryngau'n cyflwyno'r byd
 • defnyddio eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth am faterion ac arferion cyfryngol yn eu gwaith ymarferol eu hunain
 • edrych ar sut mae testunau'r cyfryngau wedi cael eu cynhyrchu, eu cylchredeg, eu defnyddio a'u dehongli gan gynulleidfaoedd
 • gwerthuso datblygiad hanesyddol a threfniadaeth bresennol sefydliadau cyfryngol penodol
 • datblygu sgiliau archwilio ac ymchwilio
 • defnyddio eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wahanol destunau cyfryngol er mwyn eu cymharu a gweld perthynas rhyngddynt.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau addysgu:

 • dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • trafodaethau
 • ymweliadau â sefydliadau cyfryngol perthnasol ac ati.

Asesiad

Ar y cwrs Lefel AS, caiff myfyrwyr eu hasesu drwy gyfrwng un modiwl ymarferol ac un modiwl sy'n seiliedig ar arholiad.

Mae'r modiwl ymarferol yn cynnwys tri darn o waith:

 • un cyn-gynhyrchiad
 • un cynhyrchiad sy'n datblygu o'r cyn-gynhyrchiad
 • un adroddiad ar y broses gynhyrchu

Yn yr arholiad, ceir tri chwestiwn gorfodol, yn cynnwys un cwestiwn anweledig ar un ai deunydd clywedol neu ddeunydd seiliedig ar brint .

Mae ail flwyddyn y cwrs yn dilyn patrwm tebyg ac yn cynnwys dau fodiwl:

 • Ymchwiliad ysgrifenedig i destun(au) cyfryngol sy'n seiliedig ar un neu fwy o'r prif gysyniadau cyfryngol yw'r modiwl gwaith cwrs
 • Yn yr arholiad ysgrifenedig rhaid ateb tri chwestiwn o blith dewis o chwech

Dilyniant

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r fanyleb AS yn meddu ar y sgiliau ymarferol a deallusol y mae arnynt eu hangen i fynd ymlaen i astudio'r Cyfryngau ar lefel A2 neu i gymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu ar gyfer amrywiaeth o bynciau cysylltiedig.

Bydd gan ymgeiswyr sy'n cwblhau'r fanyleb lawn sylfaen ragorol ar gyfer yr ystod eang o gyrsiau Addysg Uwch sydd ar gael ar hyn o bryd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos