Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Pwllheli, Y Rhyl, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1-2 flynedd

Gwnewch gais
×

Lefel AS/A Hanes

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dolgellau
Pwllheli
Llandrillo-yn-Rhos

Wyt ti'n gwneud cais am fwy nag un pwnc Safon Uwch? Gelli di wneud cais o'r dudalen hon a bydd cyfle i ti ychwanegu pynciau Safon Uwch eraill ar ddiwedd y broses ymgeisio.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych chi ddiddordeb yn sut mae'r byd wedi datblygu i fod fel y mae heddiw? Bydd y cwrs hwn yn meithrin eich dealltwriaeth o hanes Prydain ac Ewrop, gan roi i chi'r sgiliau beirniadol sy'n angenrheidiol i archwilio'r gorffennol.

Os oes gennych TGAU mewn Hanes neu bwnc dyneiddiol arall, mae'r cwrs yn addas i chi. Os nad ydych wedi astudio'r maes hwn o'r blaen, gellir trafod eich addasrwydd ar gyfer y cwrs mewn cyfweliad.

Dylai pob myfyriwr ddeall bod y cwrs yn arwain at gymhwyster academaidd; nid cwrs hanes cyffredinol ydyw. Mae astudio Hanes ar y lefel uwch hon yn gofyn am ymroddiad a gwaith caled, ond gall hefyd fod yn brofiad gwerth chweil.

Gallwch ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gofynion mynediad

Wyt ti'n bwriadu gwneud cais i ddilyn cwrs Lefel A? Dewisa 'Gwneud Cais' ar gyfer unrhyw un o'r pynciau mae gen ti ddiddordeb yn ei astudio. Gelli nodi dy ddau bwnc Lefel A arall wrth wneud y cais ar-lein.

Ceir gridiau o'r pynciau Safon Uwch sy'n cael eu cynnig ar bob campws yn yr adran Lefel A ar y wefan.

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd B mewn Hanes, neu TGAU gradd B mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf os na astudiwyd Hanes ar lefel TGAU

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y Dosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtor
 • Ymweliadau Addysgiadol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

 • Y ddau fodiwl AS a astudir yn ystod y flwyddyn gyntaf – asesiad drwy gyfrwng arholiadau ysgrifenedig fis Mai/Mehefin.
 • Y 3 modiwl A2 a astudir yn ystod yr ail flwyddyn – asesiad drwy gyfrwng aseiniad a osodir yn fewnol (Uned 5) / arholiad ysgrifenedig fis Mehefin (Unedau 3 a 4).

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen.

Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau y gallwch eu dilyn mae Hanes, y Dyniaethau a sawl dewis arall. Yn ogystal â bod yn bwnc academaidd, dylai Hanes fod yn baratoad da ar gyfer llawer o gyrsiau gradd.

Yn draddodiadol, bydd myfyrwyr hanes yn dilyn gyrfaoedd mewn meysydd fel y sector addysg, archifo, archaeoleg, treftadaeth ac amgueddfeydd.

Mae sawl gweithiwr proffesiynol mewn meysydd megis newyddiaduriaeth, y cyfryngau, busnes, y gyfraith, gwleidyddiaeth, rheoli, actio, cyflwyno a llenyddiaeth wedi astudio hanes, a gallant ddefnyddio eu gwybodaeth hanesyddol yn eu gwaith. Bydd y cwrs hefyd yn eich helpu i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy megis trefnu dadansoddiad, ysgrifennu'n berswadiol a chrynhoi syniadau. Mae'r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o swyddi ac yn gwella'ch gobaith o gael gwaith.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i'r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

Blwyddyn 1 (AS)

Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

Blwyddyn 2 (A2)

Uned 3: America 1890 – 1990

Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

Gwybodaeth campws Pwllheli

Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i'r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

Blwyddyn 1 (AS)

Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

Blwyddyn 2 (A2)

Uned 3: America 1890 – 1990

Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

Gwybodaeth campws Y Rhyl

Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i'r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

Blwyddyn 1 (AS)

Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

Blwyddyn 2 (A2)

Uned 3: America 1890 – 1990

Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i'r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

Blwyddyn 1 (AS)

Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

Blwyddyn 2 (A2)

Uned 3: America 1890 – 1990

Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • International
 • Lefel AS/A

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau
 • Pwllheli

Lefel AS/A