Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Pwllheli, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  International
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Pwllheli

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi astudio amrywiaeth o destunau llenyddol? Ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau dadansoddi a gwerthfawrogi beirniadol? Ar y cwrs hwn, cewch astudio gweithiau llenyddol pwysig sy'n cwmpasu cyfnod eang. Bydd hefyd yn meithrin eich sgiliau fel darllenydd a beirniad llenyddol gwybodus ac annibynnol. Felly, os ydych yn ddarllenwr brwd ac yn mwynhau trafod, ymunwch yn y ddadl a dewch i astudio Llenyddiaeth Saesneg.

Gallwch ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Blwyddyn 1 (Lefel AS)

Uned 1: Rhyddiaith a Drama

Adran A: Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ffuglen cyn 1900. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o'r nofelwyr canlynol: Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Thomas Hardy.

Adran B: Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar yr astudiaeth lenyddol drama. Byddwch yn astudio un testun gan ystod eang o'r dramodwyr canlynol: Christopher Marlow, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Caryl Churchill, Joe Orton.

Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900

Adran A a B: Mae'r adrannau hyn yn canolbwyntio ar ddadansoddi beirniadol a chymharu dau destun pâr o lyfrau barddoniaeth: Edward Thomas ac Alun Lewis; DH Lawrence a Gillian Clarke; Ted Hughes a Sylvia Plath; Phillp Larken a Carol Ann Duffy, a Seamus Heaney a Owen Sheers.

Blwyddyn 2 (Lefel A)

Uned 3: Barddoniaeth cyn 1900 a Barddoniaeth nas welwyd o'r blaen

Adran A: Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar farddoniaeth cyn 1900. Byddwch yn astudio un darn o waith gan y beirdd canlynol: Geoffrey Chaucer, John Donne, John Milton, John Keats, Christina Rossetti.

Adran B: Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddadansoddiad a gwerthfawrogiad ystod eang o destunau o amrywiaeth o ffynonellau.

Uned 4: Shakespeare

Mae'r ddwy Adran A a B yn seiliedig ar astudiaeth o un o'r dramâu canlynol gan Shakespeare: King Lear, Antony and Cleopatra, Hamlet, Henry IV Part 1, The Tempest

Uned 5: Astudiaeth Rhyddiaith

Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ddarllen annibynnol, i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau beirniadol ar lefel uwch, wrth astudio dau destun rhyddiaith o wahanol gyfnodau, un cyn y flwyddyn 2000 ac ar ôl hynny, a enwebwyd gan y tiwtor.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd C mewn Llenyddiaeth Saesneg

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol
 • Ymchwil annibynnol
 • Gwaith grŵp
 • Dadleuon

Asesiad

Cewch eich asesu fel a ganlyn:

 • Arholiadau allanol fis Mehefin bob blwyddyn
 • Gwaith cwrs yn LT2 a LT3

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen.

Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai. Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais iw dilyn mae Saesneg, Astudiaethau Creadigol, pynciau ieithyddol eraill a llawer mwy.

Bydd y sgiliau y byddwch yn eu meithrin wrth astudio Llenyddiaeth Saesneg yn ddefnyddiol mewn sawl maes ac ar lawer o gyrsiau gradd. Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa, ac os dewiswch fynd yn syth i waith, gallwch wneud cais am amrediad eang o swyddi.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos