Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  International
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae geiriau yn ein helpu i fynegi ein barn ar y byd a'r bobl o'n cwmpas. Os yw rhywun yn "dda gyda geiriau" gallant gyfleu syniadau a barn yn effeithiol.

Bydd astudio'r Iaith Saesneg yn datblygu sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ar sawl lefel: yn academaidd, yn gymdeithasol, a hefyd yn y gweithle.

Blwyddyn 1 (Lefel AS)

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn canolbwyntio ar ddysgu cysyniadau a thermau ieithyddiaeth. Byddwch yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o'r pwnc, gan gynnwys astudiaeth o iaith lafar ac iaith ysgrifenedig.

Uned 1: Archwilio Iaith - Mae'r uned hon yn cynnwys papur arholiad ysgrifenedig sydd yn gofyn i chi ddadansoddi nifer o destunau iaith.

Uned 2: Materion Dysgu ac Ysgrifennu Gwreiddiol a Chreadigol - Mae'r uned hon yn cynnwys papur arholiad ysgrifenedig sydd yn gofyn i chi edrych ar faterion ieithyddol a defnyddio iaith yn greadigol.

Blwyddyn 2 (Lefel A)

Bydd yr ail flwyddyn yn ehangu ar eich dealltwriaeth o'r pwnc, gan gynnwys eich gwerthfawrogiad o Ddatblygiad Iaith.

Uned 3: Iaith dros Amser – Yn yr uned hon byddwch yn dysgu mwy am sut mae'r iaith Saesneg wedi datblygu ac yn parhau i ddatblygu dros amser, o'r 5ed ganrif OC hyd heddiw.

Uned 4: Iaith Lafar ac Ail-gastio creadigol - Yn yr uned hon byddwch yn ymgysylltu â'r iaith lafar i lunio darn ysgrifenedig gwreiddiol ac i gyfathrebu'n greadigol mewn amryw o ddulliau.

Uned 5: Iaith a Hunaniaeth - Mae'r uned hon o waith cwrs yn rhoi cyfleoedd ar gyfer gwaith ymchwil ieithyddol sy'n berthnasol i chi. Byddwch yn cynnal ymchwiliad, gydag arweiniad penodol a manwl gan eich tiwtor.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol
 • Ymchwil annibynnol
 • Gwaith grŵp
 • Dadleuon

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu fel a ganlyn:

 • Cynhelir arholiadau allanol ym mis Mehefin bob blwyddyn
 • Bydd unedau'r gwaith cwrs yn cael eu cwblhau yn gynharach yn y flwyddyn

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais i'w dilyn mae Ieithyddiaeth a phynciau ieithyddol eraill a llawer mwy.

Bydd y sgiliau byddwch yn eu meithrin wrth astudio Iaith Saesneg yn cyflwyno amrywiaeth eang o gymwysiadau, ac yn ddefnyddiol ar gyfer lawer o gyrsiau israddedig.

Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa, ac os dewiswch fynd yn syth i waith, gallwch wneud cais am amrediad eang o swyddi.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos