Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 years

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfuniad cydlynol o gynnwys micro-economeg a macro-economeg a fydd yn datblygu dealltwriaeth dysgwyr o gysyniadau a damcaniaethau economaidd trwy ystyriaeth feirniadol o faterion, problemau a sefydliadau economaidd presennol sy'n effeithio ar fywyd bob dydd. Bydd y cwrs yn paratoi'r dysgwyr hynny sy'n dymuno symud ymlaen i astudiaeth israddedig.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd B mewn Mathemateg
 • Os astudiwyd Economeg ar lefel TGAU, yna rhaid wrth radd C o leiaf

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • Google classroon (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad

Cwrs modiwlaidd yw hwn a chynhelir asesiad ar ddiwedd bob blwyddyn. Cynhelir dau arholiad allanol bob blwyddyn.

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Os dewiswch barhau i astudio'r pwnc hwn, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig ystod o gyrsiau Diplomau Cenedlaethol Uwch, Graddau Sylfaen a Graddau Anrhydedd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos