Lefel AS/A Astudiaethau Drama a Theatr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Pwllheli, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Pwllheli

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi astudio drama a theatr at lefel uwch? Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod eang o fyfyrwyr, gydag amrywiaeth o nodau. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n mwynhau perfformio, ac yn ystyried gyrfa yn y proffesiwn, a'r rhai sydd am ddatblygu eu hunanhyder, neu ddatblygu o'u cwrs TGAU Drama.

Beth bynnag yw eich ysgogiad, mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau mewn actio, ysgrifennu sgript, dyfeisio, dadansoddi testun, cyfarwyddo, a dylunio. Mae hefyd yn annog sgiliau ehangach fel gweithio gydag eraill. Yn ogystal â gweithio gyda myfyrwyr eraill sydd hefyd yn mwynhau perfformio, byddwch yn cael y cyfle i ddadansoddi perfformiadau theatr fyw, mewn lleoliadau lleol ac mewn dinasoedd fel Birmingham a Llundain.

Gall cyflawni'r cwrs fel rhan o raglen lawn-amser, ar y cyd â phynciau Lefel A/AS eraill, neu o bosib gyda chymwysterau Lefel 3 galwedigaethol.

Mae yna nifer o resymau pam fod myfyrwyr â diddordeb dilyn y cwrs “Drama ac Astudiaethau Theatr”.

Mae nifer o fyfyrwyr yn dilyn y cwrs oherwydd eu bod yn mwynhau perfformio, neu am ddilyn gyrfa yn y maes, tra bod eraill yn dilyn y cwrs er mwyn magu hyder, neu am eu bod yn gweld y pwnc yn ddilyniant naturiol o'r cwrs TGAU Drama. Pa bynnag reswm, mae “Drama ac Astudiaethau Theatr” yn rhoi cyfle i fagu nifer o sgiliau megis actio, sgriptio, dyfeisio, dadansoddi sgript, cyfarwyddo a chynllunio yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol megis gweithio gydag eraill, gan gymysgu gyda myfyrwyr sydd â gwir diddordeb mewn perfformio.

Yn ogystal â pherfformio, rhan bwysig arall o'r cwrs yw trafod cynyrchiadau byw ac felly mae'n rhaid ymweld â'r theatr. Trefnir teithiau yn aml gan gefnogi theatrau lleol yn ogystal ag ymweliadau i theatrau mwy megis Birmingham neu Lundain. Mae myfyrwyr Drama hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn sioeau allgyrsiol y Coleg.

Gwybodaeth Uned

DA1: Gweithdy Perfformio Ar gyfer yr uned hon byddwch naill ai'n actio mewn grŵp neu'n cyfrannu'r sgìl cynhyrchu technegol i berfformiad o:

 • destun gosod
 • darn wedi'i ddyfeisio

DA2:Testun

Byddwch yn ateb tri chwestiwn:

 • Un testun cyn-1900 o restr benodedig
 • Un testun ôl-1900 o restr benodedig
 • Adolygiad theatr fyw

DA3: Perfformiad ar Thema Osod

Disgwylir i chi weithio mewn ymateb i thema a osodir gan CBAC a pharatoi dau berfformiad. Ym mhob achos byddwch naill ai'n actio neu'n dangos sgìl cynhyrchu technegol gyda grŵp o berfformwyr. Bydd y perfformiad yn cynnwys: golygfeydd/darnau o destun wedi'i gyhoeddi a darn a ddyfeisiwyd gan y grŵp. Bydd angen gwerthusiad o'r gwaith perfformio ar gyfer y ddau ddarn.

DA4: Testun mewn Cyd-Destun

 • Dau destun gosod o restr benodedig: un cyn-1900 ac un ôl-1900
 • Dadansoddiad cyfarwyddol o destun nas gwelwyd o'r blaen.

Bydd pedair adran i'r papur: cynllun llawr, dylunio/gwisgoedd, goleuo/sain a symudiadau.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd B mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

 • Mae amrywiaeth o ddulliau dysgu yn cael eu defnyddio, ond mae'r rhan fwyaf o sesiynau yn weithdai. Bydd hyd yn oed y gwaith ar destunau gosod yn defnyddio sesiynau gweithdy ymarferol.
 • Byddwch hefyd yn elwa o ymweliadau gan actorion, dramodwyr a chyfarwyddwyr, a fydd yn cael eu gwahodd i'r Coleg i gynnal gweithdai unigryw.

Asesiad

 • Byddwch yn derbyn asesiadau anffurfiol yn ystod y tymor, gydag amrywiaeth o weithgareddau sy'n ymarferol ac yn seiliedig a'r brosiectau
 • Bydd yr unedau ymarferol yn cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol
 • Bydd yr unedau ysgrifenedig yn cael ei asesu ym mis Ionawr bob blwyddyn, gyda chwestiynau i brofi eich dealltwriaeth.

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS ac yn gallu gwneud cais ar gyfer ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd eich dewisiadau yn cynnwys astudiaethau israddedig yn y brifysgol, hyfforddiant theatr dechnegol, a chyrsiau perfformiad proffesiynol mewn colegau drama, cerddoriaeth neu ddawns. Efallai y byddwch hefyd yn gwneud cais am gyrsiau mewn meysydd pwnc eraill, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Addysg, Seicoleg, neu Ffilm a Theledu.

Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y celfyddydau perfformio, gan gynnwys canu proffesiynol, dawnsio ac actio, rheoli cwmni perfformiad, rheoli adloniant, rheoli theatr, coreograffi, a chelfyddydau cymunedol.

Gallech hefyd fynd ymlaen i sectorau eraill megis addysg, y cyfryngau, marchnata, a newyddiaduraeth.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau